Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos â'r darparwyr addysg uwch a gydag ystod o gyrff eraill, megis Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Phrifysgolion Cymru, i gefnogi ac adolygu'r ffordd y rheolir ansawdd a safonau academaidd.


Mae ein Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth QAA Cymru wedi ei gadeirio gan aelod o'n Bwrdd sy'n dod o'r sector prifysgolion yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn rhoi cyngor strategol i ni ar ein gwaith ac yn sicrhau bod ein Bwrdd yn hollol ymwybodol o faterion penodol sy'n berthnasol i Gymru.

Aelodaeth yng Nghymru

Rydym yn gweithio gyda'n haelodau yng Nghymru mewn amrywiaeth fawr o weithgareddau sy'n benodol berthnasol i Gymru, drwy weithio gyda'n gilydd i gefnogi ein cyd-ymrwymiad i wella a chyfoethogi profiad dysgu'r myfyrwyr.


Gweithgareddau adolygu

Adolygiad Gwella Ansawdd

Adolygiad Gwella Ansawdd yw ein dull o adolygu darparwyr addysg uwch yng Nghymru. Mae hwn yn cyfuno dulliau o sicrhau ansawdd gyda gwaith i wella ansawdd ac mae'n cynnwys y myfyrwyr yn y broses. Gellir addasu'r Adolygiad i gyfateb â natur arbennig y brifysgol neu'r coleg dan sylw.

Adolygiad Ansawdd Porth

Mae'r broses Adolygiad Ansawdd Porth yn gyfle i ddarparwr addysg uwch ddangos ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion ansawdd sylfaenol ar gyfer addysg uwch yng Nghymru.Sail Wybodaeth Adolygiadau yng Nghymru

 

Mae’r sail wybodaeth hon wedi’i datblygu o ddeilliannau’r Adolygiad Gwella Ansawdd a’r Adolygiad Ansawdd Porth - Cymru rhwng 2017 a’r presennol. Mae’r sail wybodaeth yn cynnwys gwybodaeth am y dulliau adolygu gan gynnwys meysydd beirniadaeth, categoreiddio canmoliaeth, cadarnhau, meysydd ar gyfer datblygu a gwelliannau penodol, a newidiadau yn ystod cylchred. Gall defnyddwyr ddidoli’r canlyniadau fesul themâu o Gôd Ansawdd y DU yn ogystal â chategorïau ychwanegol.

Canllaw i Fyfyrwyr am Adolygiadau QAA yng Nghymru

Mae pob un o'n timau adolygu yng Nghymru'n cynnwys aelod sy'n fyfyriwr, yn rhan o'n hymdrech i gynnwys myfyrwyr yn y broses o sicrhau a gwella ansawdd eu haddysg uwch eu hunain.

 

Mae ein canllaw'n rhoi trosolwg o'r ffordd y mae myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y broses adolygu, a bydd yn helpu'r darparwyr a'u myfyrwyr i gynllunio eu gwaith o baratoi ar gyfer y broses. Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â'r llawlyfr adolygiad perthnasol.


Gweithgareddau thematig

Mae QAA yn cynhyrchu astudiaethau achos drwy ddadansoddi arferion canmoladwy sy'n dod i'r amlwg mewn Adolygiadau Gwella Ansawdd er mwyn hyrwyddo arfer da drwy'r sector cyfan.


Astudiaeth Achos – Adolygiad Gwella Ansawdd: Interniaethau Ymchwil ar y Campws – Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd

Dyddiad cyhoeddi: 08 Meh 2022

Astudiaeth Achos – Adolygiad Gwella Ansawdd: Rheoli Rhaglenni a Phortffolio ym Mhrifysgol Abertawe

Dyddiad cyhoeddi: 08 Meh 2022


Hefyd, mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru'n cynnal cyflwyniadau'n rheolaidd i rannu arferion canmoladwy sy'n dod i'r amlwg mewn Adolygiadau Gwella Ansawdd, ac arferion da eraill o bob rhan o'r sector yng Nghymru a thu hwnt. Mae adnoddau'r Rhwydwaith ar gael ar ein gwefan neilltuedig 'Adnoddau i'n Haelodau'.


Ein hymrwymiad i'r Gymraeg

Ein hegwyddor wrth wneud ein gwaith yng Nghymru yw y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac yn cydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fel y mae'n berthnasol i ni.


Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022 -23 ar ymgysylltiad QAA â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ion 2024

Gwella profiad myfyrwyr yng Nghymru

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i gyflwyno gweithgareddau â’r nod o wella profiad myfyrwyr yng Nghymru. Mae QAA yn derbyn arian ar gyfer y gwaith hwn drwy drefniadau grant.


Prosiect Rhaglenni Cydweithredol Cymru


Cafodd prosiect Rhaglenni Cydweithredol Cymru ei ariannu gan Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch (Cronfa BAAU) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Arweiniwyd y prosiect gan Brifysgol Abertawe ar ran Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru. Mae'r pecyn adnoddau wedi ei gynllunio i gynorthwyo unrhyw un sydd â diddordeb mewn edrych yn fanylach ar ddarpariaeth gydweithredol, a gellir ei ddefnyddio i wella prosesau ansawdd yn y maes hwn.

 

Arholi ac Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym wedi darparu canllawiau i helpu darparwyr addysg uwch sy'n darparu a/neu'n asesu rhaglenni academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru i sicrhau bod ganddynt drefniadau ymarferol effeithiol. Mae'r canllawiau hyn yn amlinellu nifer o'r egwyddorion a'r arferion allweddol sy'n berthnasol.

Canllawiau i Ddarparwyr Addysg Uwch ar Arfer Effeithiol mewn Arholi ac Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2019

Cymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru'n rheoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae QAA yn gyfrifol am y fframwaith rheoleiddio ar gyfer rheoleiddio a chydnabod cyrsiau Mynediad i AU. Mae ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn nodi cyfrifoldebau perthnasol y ddwy ochr am ddarpariaeth y cymhwyster hwn a gynigir yng Nghymru.


Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch a Cymwysterau Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hyd 2018