Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA yn gweithredu nifer o bwyllgorau, ac mae pob un ohonynt yn gyfrifol am faes penodol o'n gwaith.

Y Pwyllgor Cydnabod a Thrwyddedu Mynediad i AU


Mae'r pwyllgor hwn yn gyfrifol am weithredu a datblygu'r Cynllun Cydnabod ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch. Mae ei aelodau'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau addysg uwch ac addysg bellach. Mae'r pwyllgor yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn dan gadeiryddiaeth aelod o'n Bwrdd.
Y Pwyllgor Cynghori ar Bwerau Dyfarnu Graddau


Mae'r pwyllgor hwn yn ystyried ceisiadau am bwerau dyfarnu graddau a/neu deitl prifysgol. Mae hefyd yn goruchwylio'r meini prawf a'r prosesau craffu a ddefnyddir i asesu ceisiadau. Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelodau'r Bwrdd ac aelodau allanol eraill ac mae'n cyfarfod unwaith y chwarter.
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risgiau


Mae'r Pwyllgor Archwilio'n gyfrifol am systemau mewnol o reolaeth a rheoli risgiau, archwiliadau mewnol ac allanol, ac adroddiadau ariannol. Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys aelodau'r Bwrdd ac aelodau allanol eraill ac mae'n cyfarfod dair gwaith y flwyddynMae'r aelodau canlynol o'n Bwrdd yn gwasanaethu ar y pwyllgor hwn: Mr Craig Watkins, Professor Joy Carter, Professor Andrew Wathey, Sara Drake, Ms Linda Duncan.
Y Pwyllgor Penodiadau a Chyflogau


Mae'r pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd ar benodiad, telerau ac amodau gwaith a chyflogau ein Uwch Dîm Rheoli. Ar sail ein Herthyglau Cymdeithasu, mae'r pwyllgor yn sicrhau bod y Bwrdd yn ddigon amrywiol a bod ganddo'r sgiliau, yr wybodaeth a'r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni ei holl ddyletswyddau. Mae'r pwyllgor bychan hwn yn cynnwys aelodau'r Bwrdd ac mae'n cyfarfod ddwywaith y flwyddynMae'r aelodau canlynol o'n Bwrdd yn gwasanaethu ar y pwyllgor hwn: Mr Christopher Banks, Professor Joy Carter, Mr Oliver Johnson, Stephen Criddle, Professor Philip Winn.
Nomination and Remuneration Committee (NRC) 


The NRC advises the Board on the appointment, terms and conditions, and remuneration of our Senior Management Team. Using our Articles of Association, the committee makes sure that the Board collectively has the skills, knowledge, expertise and diversity to fulfil all its duties. This small committee is made up of Board members and meets twice a year. 
Y Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth QAA Scotland 


Mae'r pwyllgor hwn yn darparu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y ffynonellau cyllido a'r polisïau sy'n effeithio ar y sector addysg uwch yn yr Alban. Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelod o'n Bwrdd sy'n dod o'r Alban, ein Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol a'r Cenhedloedd, a chynrychiolwyr allanol o'r Alban. Maent yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn.
Y Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth QAA Cymru 


Mae'r pwyllgor hwn yn darparu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y ffynonellau cyllido a'r polisïau sy'n effeithio ar y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelod o'n Bwrdd sy'n dod o Gymru, ein Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol a'r Cenhedloedd, a chynrychiolwyr allanol o Gymru. Maent yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn.


Y Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori


Mae'r pwyllgor hwn yn hwyluso trafodaethau rhwng myfyrwyr a QAA ar ddatblygiadau yn y sector addysg uwch. Mae ein Prif Weithredwr ac aelodau eraill o'n Bwrdd yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor hwn. Maent yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.
Y Trysorydd Mygedol


Ym mis Mehefin 2017, penododd ein Bwrdd ei Drysorydd Mygedol am y tro cyntaf erioed. Mae'r Trysorydd yn sicrhau bod ein swyddogaethau ariannol yn cael eu gweithredu gyda diwydrwydd dyladwy. Mae'r Trysorydd yn gweithio gyda'n Cyfarwyddwr Adnoddau i roi adroddiadau rheolaidd i'r Bwrdd am iechyd ariannol QAA.