Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA yn gweithredu nifer o bwyllgorau, ac mae pob un ohonynt yn gyfrifol am faes penodol o'n gwaith.

Y Pwyllgor Cydnabod a Thrwyddedu Mynediad i AU


Mae'r pwyllgor hwn yn gyfrifol am weithredu a datblygu'r Cynllun Cydnabod ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch. Mae ei aelodau'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau addysg uwch ac addysg bellach. Mae'r pwyllgor yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn dan gadeiryddiaeth aelod o'n Bwrdd.
Y Pwyllgor Cynghori ar Bwerau Dyfarnu Graddau


Mae'r pwyllgor hwn yn ystyried ceisiadau am bwerau dyfarnu graddau a/neu deitl prifysgol. Mae hefyd yn goruchwylio'r meini prawf a'r prosesau craffu a ddefnyddir i asesu ceisiadau. Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelodau'r Bwrdd ac aelodau allanol eraill ac mae'n cyfarfod unwaith y chwarter.
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risgiau


Mae'r Pwyllgor Archwilio'n gyfrifol am systemau mewnol o reolaeth a rheoli risgiau, archwiliadau mewnol ac allanol, ac adroddiadau ariannol. Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys aelodau'r Bwrdd ac aelodau allanol eraill ac mae'n cyfarfod dair gwaith y flwyddynMae'r aelodau canlynol o'n Bwrdd yn gwasanaethu ar y pwyllgor hwn: Mr Craig Watkins, Professor Joy Carter, Professor Andrew Wathey, Sara Drake, Ms Linda Duncan.
Y Pwyllgor Penodiadau a Chyflogau


Mae'r pwyllgor hwn yn cynghori'r Bwrdd ar benodiad, telerau ac amodau gwaith a chyflogau ein Uwch Dîm Rheoli. Ar sail ein Herthyglau Cymdeithasu, mae'r pwyllgor yn sicrhau bod y Bwrdd yn ddigon amrywiol a bod ganddo'r sgiliau, yr wybodaeth a'r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni ei holl ddyletswyddau. Mae'r pwyllgor bychan hwn yn cynnwys aelodau'r Bwrdd ac mae'n cyfarfod ddwywaith y flwyddynMae'r aelodau canlynol o'n Bwrdd yn gwasanaethu ar y pwyllgor hwn: Mr Christopher Banks, Professor Joy Carter, Mr Oliver Johnson, Stephen Criddle, Professor Philip Winn.
Y Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth QAA Scotland 


Mae'r pwyllgor hwn yn darparu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y ffynonellau cyllido a'r polisïau sy'n effeithio ar y sector addysg uwch yn yr Alban. Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelod o'n Bwrdd sy'n dod o'r Alban, ein Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol a'r Cenhedloedd, a chynrychiolwyr allanol o'r Alban. Maent yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn.
Y Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth QAA Cymru 


Mae'r pwyllgor hwn yn darparu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, y ffynonellau cyllido a'r polisïau sy'n effeithio ar y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelod o'n Bwrdd sy'n dod o Gymru, ein Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol a'r Cenhedloedd, a chynrychiolwyr allanol o Gymru. Maent yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn.


Y Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori


Mae'r pwyllgor hwn yn hwyluso trafodaethau rhwng myfyrwyr a QAA ar ddatblygiadau yn y sector addysg uwch. Mae ein Prif Weithredwr ac aelodau eraill o'n Bwrdd yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor hwn. Maent yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.
Y Trysorydd Mygedol


Ym mis Mehefin 2017, penododd ein Bwrdd ei Drysorydd Mygedol am y tro cyntaf erioed. Mae'r Trysorydd yn sicrhau bod ein swyddogaethau ariannol yn cael eu gweithredu gyda diwydrwydd dyladwy. Mae'r Trysorydd yn gweithio gyda'n Cyfarwyddwr Adnoddau i roi adroddiadau rheolaidd i'r Bwrdd am iechyd ariannol QAA.