Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Yr Adolygiad Gwella Ansawdd (Adolygiad GA) yw'r dull yr ydym yn ei ddefnyddio i adolygu darparwyr addysg uwch yng Nghymru yn rhan o'r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru. Mae'n ddull nodedig o adolygu sefydliadau, a ddatblygwyd i ymdrin â chyd-destun arbennig y sector addysg uwch yng Nghymru.


Nod Adolygiad GA yw rhoi sicrwydd o ansawdd a chefnogi gwelliant mewn ansawdd, gan dawelu meddwl y myfyrwyr, y cyrff llywodraethu a'r cyhoedd ehangach bod darparwyr yn bodloni gofynion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Mae Adolygiad GA yn asesu darparwyr yn erbyn gofynion sylfaenol y cytunwyd arnynt a'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG).


Y Llawlyfr gyda Chanllawiau

Mae QAA wedi cyhoeddi adendwm i gyd-fynd â'r Llawlyfr ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd yn dilyn y cyhoeddiad gan CCAUC ar 15 Chwefror 2021, sy'n rhoi manylion y newidiadau a wnaed i'r gofynion i wneud adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol, mewn ymateb i'r pandemig COVID-19 (Cylchlythyr W21/05HE). Bydd cwmpas yr Adolygiad GA yn canolbwyntio ar sicrwydd ansawdd yn unig, a bydd darparwyr sy'n mynd trwy adolygiadau yn 2021-22 yn cael cyfle i ymgysylltu â QAA ar wahân ynghylch gwella ansawdd.

 

Mae'r adendwm yn berthnasol i bob Adolygiad GA sydd wedi eu trefnu ar gyfer 2021-22, ac mae'n esbonio'r addasiadau i weithrediad y dull adolygu. Dylid darllen yr adendwm ochr yn ochr â'r Llawlyfr ar gyfer Adolygiad GA.


Ein Darpariaeth Iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac i roi ystyriaeth i ofynion a disgwyliadau'r Safonau Iaith Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Atodiad 3 y Llawlyfr.