Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Yr Adolygiad Gwella Ansawdd yw'r dull y mae QAA yn ei ddefnyddio i adolygu darparwyr addysg uwch yng Nghymru yn rhan o'r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru. Mae'n ddull nodedig o adolygu sefydliadau, a ddatblygwyd i ymdrin â chyd-destun arbennig y sector addysg uwch yng Nghymru.


Nod Adolygiad Gwella Ansawdd yw rhoi sicrwydd o ansawdd a chefnogi gwelliant mewn ansawdd, gan dawelu meddwl y myfyrwyr, y cyrff llywodraethu a'r cyhoedd ehangach bod darparwyr yn bodloni gofynion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae Adolygiad Gwella Ansawdd yn asesu darparwyr yn erbyn gofynion sylfaenol y cytunwyd arnynt a'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG).

Y Llawlyfr gyda Chanllawiau

Mae QAA wedi cyhoeddi atodiad i gyd-fynd â Llawlyfr yr Adolygiad Gwelliant Ansawdd (AGA) yn dilyn y cyhoeddiad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ar 15 Chwefror 2021, yn manylu ar y newidiadau i ofynion adolygiadau sicrhau ansawdd allanol mewn ymateb i'r pandemig COVID-19 (Cylchlythyr W21/05HE). Bydd yr AGA yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd yn unig, a bydd darparwyr sy'n mynd trwy adolygiadau yn 2021-22 yn cael cyfle i ymgysylltu â QAA ar wahân yngylch gwella ansawdd.

 

Mae'r atodiad yn berthnasol i bob AGA sydd wedi’u trefnu ar gyfer 2021-22, ac mae’n esbonio'r addasiadau i'r dull ar gyfer eu cynnal. Dylid darllen yr atodiad ar y cyd â Llawlyfr yr AGA.

 

Ein Darpariaeth Iaith Gymraeg

Mae QAA wedi'i hymrwymo i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac i roi ystyriaeth i ofynion a disgwyliadau'r Safonau Iaith Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Atodiad 3 y Llawlyfr.