Mae QAA yn cael ei hariannu drwy nifer o sianelau:

  • Drwy danysgrifiadau gan ddarparwyr addysg uwch
  • Drwy gontractau a chytundebau gyda'r cyrff a'r cynghorau cyllido yn y DU y mae QAA yn rhoi adroddiadau blynyddol iddynt
  • Gofynnir i ddarparwyr addysg uwch sy'n gwneud cais i QAA am oruchwyliaeth addysgol o dan reoliadau mewnfudo'r Swyddfa Gartref dalu ffi a bennir gan dîm QAA, yn ogystal â chost cynnal flynyddol
  • Drwy waith datblygu busnes, ymgynghori a chontractau preifat ychwanegol yn y DU a thrwy'r byd i gyd.

Mae ein Bwrdd, drwy'r Trysorydd Mygedol, yn gyfrifol am reoli ein materion ariannol, ac am fonitro ein perfformiad yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt ar lefel gorfforaethol.


Rydym yn atebol i'n tanysgrifwyr ac i ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid eraill. Ein nod yw defnyddio ein hadnoddau'n bwrpasol ac yn effeithiol a gwneud ein gwaith yn onest ac yn ddiduedd drwy roi gwybodaeth a chyngor sy'n awdurdodol a dibynadwy.


Adroddiad y Cyfarwyddwyr a Datganiadau Ariannol y Mentrau QAA ar gyfer 2016

Dyddiad cyhoeddi: 22 Maw 2018

strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun strap ei hun

Manylion y ddogfen
Awdur: ASA
Fformat: PDF
Maint y ffeil: 377 KB