Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA yn cael ei hariannu drwy nifer o sianelau:

  • Drwy danysgrifiadau gan ddarparwyr addysg uwch
  • Drwy gontractau a chytundebau gyda'r cyrff a'r cynghorau cyllido yn y DU y mae QAA yn rhoi adroddiadau blynyddol iddynt
  • Gofynnir i ddarparwyr addysg uwch sy'n gwneud cais i QAA am oruchwyliaeth addysgol o dan reoliadau mewnfudo'r Swyddfa Gartref dalu ffi a bennir gan dîm QAA, yn ogystal â chost cynnal flynyddol
  • Drwy waith datblygu busnes, ymgynghori a chontractau preifat ychwanegol yn y DU a thrwy'r byd i gyd.

Mae ein Bwrdd, drwy'r Trysorydd Mygedol, yn gyfrifol am reoli ein materion ariannol, ac am fonitro ein perfformiad yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt ar lefel gorfforaethol.


Rydym yn atebol i'n tanysgrifwyr ac i ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid eraill. Ein nod yw defnyddio ein hadnoddau'n bwrpasol ac yn effeithiol a gwneud ein gwaith yn onest ac yn ddiduedd drwy roi gwybodaeth a chyngor sy'n awdurdodol a dibynadwy.


Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol