Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Croeso i'n blog lle mae awduron gwadd ac arbenigwyr QAA yn trafod materion sy'n hynod bwysig i'n sector, yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Ymroddiad a balchder: 40 mlynedd ers cyflwyno Mynediad i AU

15 Mai 2019


Julie Mizon, Rheolwr Mynediad i AU, QAAYn ôl yn 2004, cefais fy ethol yn aelod o Gyngor Disgyblion fy ysgol gynradd i gynrychioli dosbarth 5A y cyfnod Cynradd. Heblaw am Ffiasgo Mawr y Pwyntiau Llys ym mis Ionawr 2005, byddai'n deg dweud nad oedd hon yn un o'r rolau mwyaf heriol neu gynhennus. Roedd ein trafodaethau'n canolbwyntio i raddau mawr ar safon wael y pennau blaen ffelt neu geisiadau cyson am ymestyn yr awr ginio - cafodd pob un ei wrthod. Yn sicr, nid oeddem yn brwydro drwy fframweithiau polisi i'r DU gyfan, nac yn pendroni dros ystyr ymgynghoriadau statudol er mwyn eu hateb.

Rhoi Lle i'r Myfyrwyr wrth y Bwrdd

30 Ebrill 2019


Matt Adie, Cyd-gadeirydd Pwyllgor Myfyrwyr i Gynghori ar Strategaeth QAAYn ôl yn 2004, cefais fy ethol yn aelod o Gyngor Disgyblion fy ysgol gynradd i gynrychioli dosbarth 5A y cyfnod Cynradd. Heblaw am Ffiasgo Mawr y Pwyntiau Llys ym mis Ionawr 2005, byddai'n deg dweud nad oedd hon yn un o'r rolau mwyaf heriol neu gynhennus. Roedd ein trafodaethau'n canolbwyntio i raddau mawr ar safon wael y pennau blaen ffelt neu geisiadau cyson am ymestyn yr awr ginio - cafodd pob un ei wrthod. Yn sicr, nid oeddem yn brwydro drwy fframweithiau polisi i'r DU gyfan, nac yn pendroni dros ystyr ymgynghoriadau statudol er mwyn eu hateb.

Cerdyn post o'n Fforwm Cyrff PSR diweddaraf

24 Ebrill 2019


Maureen McLaughlin, Pennaeth Prifysgolion a Safonau, QAABeth yw ystyr yr acronym Saesneg 'PSRB' (ni ddylid ei ddrysu gyda PBSR, y cerddor Sbaenaidd)? I'r rheiny ohonoch nad ydych yn gyfarwydd â'r term yma, mae'r cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio (cyrff PSR) yn grŵp amrywiol sy'n cynnwys cyrff proffesiynol, cyrff rheoleiddio a'r rheiny sydd â'r awdurdod statudol dros broffesiwn penodol.

Hanner ffordd i fyny i'r grisiau: Adroddiad ar gynnydd y Thema Gwelliant bresennol yn yr Alban

16 Ebrill 2019


Ailsa Crum, Pennaeth Sicrhau a Gwella Ansawdd, QAA ScotlandBydd y rheiny ohonoch sy'n mwynhau A. A. Milne yn deall mai yn y fan hyn, hanner ffordd drwy'r Thema Gwelliant bresennol yn yr Alban, y mae'r lle delfrydol i eistedd ac ystyried y camau a gymerwyd gennym tuag at gyflawni ein nod o wella profiad y myfyrwyr.


Dyma a olygwn wrth sôn am sicrhau ansawdd 'Addysg Uwch y DU'

9 Ebrill 2019


James Harrison, Swyddog Polisi, QAAMae pobl yn defnyddio llawer ar y term 'Addysg Uwch y DU' ond, mewn system ddatganoledig, beth mae'r term yn ei olygu mewn gwirionedd mewn perthynas â sicrhau ansawdd?
Sefydlwyd QAA yn 1997 a, heddiw, ni yw corff annibynnol y Deyrnas Unedig ar gyfer sicrhau ansawdd addysg uwch ymhob un o'i phedair gwlad. Yn y blynyddoedd ers 1997, cafwyd newidiadau sylfaenol yn y ffordd y mae polisïau ac arferion ym maes addysg uwch yn gweithio, wrth i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gael eu llywodraethau datganoledig eu hunain.

Mynd i'r afael â melinau traethodau a chamymddwyn academaidd

2 Ebrilll 2019


Gareth Crossman, Pennaeth Materion Cyhoeddus a Pholisi QAADydych chi ddim fel arfer yn disgwyl i arweinwyr prifysgol dynnu sylw at faterion a allai achosi risg i'w henw da. Felly, pan ysgrifennodd 45 o Is-Gangellorion a chynrychiolwyr y sector addysg uwch lythyr at Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg y DU y llynedd yn gofyn iddo gymryd camau gweithredu yn erbyn melinau traethodau, roedd hynny'n adrodd cyfrolau. Er credyd iddynt, roedd y llofnodwyr yn ymwybodol bod twyllo ym maes addysg uwch yn broblem sylweddol, ac yn broblem gynyddol hefyd mae'n ymddangos. Ychydig flynyddoedd yn ôl, efallai y byddent wedi bod yn amharod i dynnu sylw at y posibilrwydd o dwyllo yn eu sefydliadau.