Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn gweithio ar y cyd â'n cymuned Aelodaeth QAA yng Nghymru ar draws ystod o weithgareddau sy'n benodol i Gymru i gefnogi’r ymrwymiad a rennir gennym i wella a chyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr.


Gan weithio gyda'n partneriaid, rydym yn ceisio hyrwyddo buddiannau addysg uwch gyda'r llywodraeth, cyllidwyr a phartneriaid, yn ogystal â hyrwyddo partneriaeth a rhannu arfer da rhwng darparwyr.


Yn 2023-24, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n haelodau i:


  • cyflwyno blwyddyn gyntaf dull Adolygu Gwella Ansawdd newydd a gwella cymorth i fyfyrwyr sy'n ymwneud â dulliau adolygu QAA
  • cynhyrchu cyfeiriadur canfyddiadau adolygiadau a chyfres o adroddiadau thematig o Adolygiadau Gwella Ansawdd ac Adolygiadau Ansawdd Porth (Cymru) blaenorol
  • hyrwyddo arfer da, yn ogystal â dysgu a thrafodaeth ar draws y sector drwy Rwydwaith Ansawdd Cymru sydd dan arweiniad aelodau
  • datblygu rhaglen gynyddol o weithgarwch gwelliant cydweithredol
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys CCAUC, Prifysgolion Cymru, Colegau Cymru a Llywodraeth Cymru, ynghyd â chynorthwyo â gweithredu Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022.

Yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban, mae gan aelodau fynediad at becyn aelodaeth QAA hollgynhwysol unigryw, sy’n cynnwys yn awtomatig gwasanaeth gwelliant International Insights gweithgareddau penodol ym mhob gwlad ddatganoledig a mynediad i’r hyn sydd ar gael i aelodau’r DU gyfan. Mae QAA wedi ymrwymo i gefnogi cydweithio rhwng y sectorau addysg uwch yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban i hyrwyddo partneriaeth a chyfleoedd i wella profiad myfyrwyr.


Mae rhagor o wybodaeth am Aelodaeth QAA 2023-24 yng Nghymru ar gael yn ein llyfryn. Isod fe welwch hefyd ein cytundeb aelodaeth, ynghyd â’n telerau ac amodau.


Aelodaeth QAA yng Nghymru 2023-24 - Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebr 2023

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn Aelod o QAA yng Nghymru?


Anfonwch e-bost atom i drefnu trafodaeth ynghylch sut y gall Aelodaeth QAA fod o fudd i'ch staff a'ch myfyrwyr.Dyma beth mae ein haelodau’n ei ddweud:


Mae Aelodaeth QAA yn darparu Prifysgol Bangor â’r rhwydweithiau cydweithredol a’r adnoddau sydd eu hangen arnom i ddarparu addysg drawsnewidiol i’n myfyrwyr. Rydym yn gwerthfawrogi eu hagwedd gydweithredol at godi safonau drwy drafodaeth golegol, ac rydym yn cydnabod eu rôl allweddol o ran cynnal uniondeb AU y DU yn rhyngwladol. Fel ein corff ansawdd dynodedig yng Nghymru, mae QAA yn datblygu dull ar gyfer gwelliant sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer gwelliannau traws-sector am flynyddoedd i ddod. 

Dr Myfanwy Davies, Pennaeth Gwella Ansawdd ac Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Bangor