Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Ynglŷn â’r Cod Ansawdd diwygiedig

Gan adeiladu ar adborth helaeth o bob rhan o sector y DU dros y flwyddyn ddiwethaf, mae QAA bellach yn casglu adborth ar fodel wedi'i ailddatblygu ar gyfer Côd Ansawdd y DU diwygiedig. Gallwch ddarganfod mwy am waith QAA i adolygu a diwygio Côd Ansawdd y DU yn ein dogfen gefndir a chyd-destun.


Mae'r model diwygiedig (isod) yn cynrychioli newid sylweddol i fersiwn gyfredol Côd Ansawdd y DU. Mae’n cynnig mwy o wybodaeth i ddarparwyr wrth ystyried eu hymagwedd at ansawdd a safonau, ond mae’n cadw trosolwg cryno a chlir o’r hyn y gall darparwyr ei ddisgwyl ganddynt hwy eu hunain ac oddi wrth ei gilydd.

""

Mae’r Egwyddorion y Cytunwyd arnynt gan y Sector yn alinio â’r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) ac yn dynodi’r nodweddion sy’n hanfodol i sicrhau safonau academaidd, ynghyd â chynnig profiad dysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr yn y DU.


Mae’r Arferion Allweddol yn nodi’r ffyrdd y gall darparwyr ddangos eu bod yn cadw at yr Egwyddorion y Cytunwyd arnynt gan y Sector.


Mae'r ddwy elfen hyn yn ffurfio Côd Ansawdd y DU, ac yn cyd-fynd â nhw mae Cyngor a Chanllawiau ategol sy'n cynnig rhagor o fanylion ar draws meysydd pwnc penodol.


Mae’r Egwyddorion a Gytunwyd gan y Sector a’r Arferion Allweddol sy’n perthyn iddynt wedi’u rhannu’n dri maes craidd: Ymagwedd strategol, Gwerthuso ansawdd a safonau, a Gweithredu'r ymagwedd at wella ansawdd a safonau, fel y dangosir isod.

Ymagwedd strategol

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 1: Mabwysiadu agwedd strategol at reoli a gwella ansawdd a safonau

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 2: Cynnwys myfyrwyr fel partneriaid yn ansawdd eu profiad dysgu

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 3: Sicrhau adnoddau ar gyfer darparu profiad dysgu o ansawdd uchel

Gwerthuso ansawdd a safonau

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 4: Defnyddio data i lywio a gwerthuso ansawdd a chefnogi gwelliant

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 5: Monitro, gwerthuso a gwella'r ddarpariaeth

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 6: Cymryd rhan mewn adolygiad allanol o ansawdd a safonau

Gweithredu'r ymagwedd at wella ansawdd a safonau

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 7: Cynllunio, datblygu, cymeradwyo ac addasu rhaglenni

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 8: Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 9: Recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 10: Rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr gyflawni eu potensial

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 11: Addysgu, dysgu ac asesu gydag uniondeb - galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau

Egwyddor y Cytunwyd Arni gan y Sector 12: Codi pryderon, cwynion ac apeliadau

Darllenwch y Côd Ansawdd arfaethedig

Ym mis Tachwedd 2023, fe gyhoeddom fersiwn o'r Côd Ansawdd ar gyfer adborth gan y sector, y gallwch ei weld isod. Daeth yr arolwg i ben ar 19 Ionawr 2024 ac mae'r adborth yn cael ei ddefnyddio fel sail i ddrafft diweddaraf y Côd Ansawdd, fydd yn agored ar gyfer ymgynghoriad terfynol, ffurfiol yn Ebrill 2024.