Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Y newyddion diweddaraf


Llawlyfr diwygiedig wedi'i gyhoeddi ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd yng Nghymru

QAA yn lansio ymgynghoriad ar lawlyfr diwygiedig ar gyfer Adolygu Gwella Ansawdd (Cymru)

QAA yn datgelu strategaeth newydd ar gyfer eu gwaith ym maes addysg drydyddol

Galwad am gyflwyniadau: Digwyddiad Symposiwm Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru QAA a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn lansio galwad am Brosiectau Gwelliant Cydweithredol a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol diweddaraf ar ymwneud â'r Gymraeg

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol De Cymru, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd yn Grŵp Llandrillo Menai, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

QAA yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o'r adolygiad Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Prifysgolion Cymru’n dangos eu hymrwymiad i uniondeb academaidd trwy arwyddo Siarter QAA

QAA yn cyhoeddi atodiad i Lawlyfr yr Adolygiad Gwelliant Ansawdd ar gyfer 2021-22

QAA YN CYHOEDDI LLAWLYFR AR GYFER YR ADOLYGIAD O BRENTISIAETHAU GRADD YNG NGHYMRU

QAA yn lansio ymgynghoriad ar lawlyfr ar gyfer yr adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru

QAA yn llenwi ei chyfarwyddiaeth wrth gychwyn ar ‘gyfeiriad newydd a chyffrous’

Canllawiau wedi'u diweddaru: arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru

Adolygiad ansawdd porth: cymru - mae llawlyfr y dull wedi ei gyhoeddi erbyn hyn

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr a QAA yn cytuno ar drefniadau ar gyfer asesu ansawdd mewn addysg uwch

A all sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol helpu i ddarganfod risgiau ym maes addysg uwch?

Cystadleuaeth a sgiliau graddedigion i siapio penderfyniadau am bwerau dyfarnu graddauY digwyddiadau diweddaraf


Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru a ariennir gan CCAUC: Digwyddiad Symposiwm 2023

Dyddiad: Mehefin 9 - 2023
Lleoliad: Ar-lein
""

Dydd Gwener 9 Mehefin, 09:30 - 14:00 (Ar-lein)

Mewn partneriaeth â Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru a ariennir gan CCAUC, mae QAA yn cynnal Digwyddiad Symposiwm Uniondeb Academaidd ddydd Gwener 9fed Mehefin rhwng 9:30 a 14:00 (BST). Caiff y digwyddiad ei ariannu gan CCAUC.

Ym mis Awst 2021, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i sicrhau ymrwymiad llawniSiarter Uniondeb Academaidd QAA. Ym mis Medi 2021, drwy drefniadau grant gyda CCAUC, sefydlwyd Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru (RhUAC) i adeiladu ar yr ymrwymiad hwn. Caiff y Rhwydwaith ei gadeirio gan yr Athro Michael Draper (Prifysgol Abertawe) a Dr Mike Reddy (Prifysgol De Cymru) sydd hefyd yn aelodau o Grŵp Cynghori ar Uniondeb Academaidd y DU. Mae'r Rhwydwaith yn cynrychioli staff a myfyrwyr o'r holl ddarparwyr addysg uwch a reoleiddir yng Nghymru, sy'n cynnwys y naw prifysgol a dau goleg addysg bellach, ac UCM Cymru. Mae'r Rhwydwaith wedi ymrwymo i hyrwyddo uniondeb academaidd, brwydro yn erbyn camymddwyn academaidd, a hyrwyddo arferion asesu diledryw a chynhwysol.

Bydd y symposiwm sydd ar ddod yn seiliedig ar y themâu hyn a bydd yn canolbwyntio ar y diddordeb cynyddol mewn offer deallusrwydd artiffisial a’r cyfleoedd a’r heriau posibl ar gyfer asesu.

Mae'r Symposiwm yn derbyn cynigion ar gyfer y digwyddiad tan 17 Ebrill am 12:00.

Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb i:

  • Staff Academaidd
  • Staff Gwasanaethau Proffesiynol
  • Cynrychiolwyr Myfyrwyr
  • Cyrff cynrychioli myfyrwyr, gan gynnwys timau cynghori myfyrwyr/cymorth i fyfyrwyr
  • Staff a myfyrwyr eraill sydd â diddordeb mewn asesu ac uniondeb academaidd.

Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestruY Blog


Ar ein blog, mae awduron gwadd ac arbenigwyr QAA yn trafod materion sy'n hynod bwysig i'n sector, yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.