Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Y newyddion diweddaraf


Llawlyfr diwygiedig wedi'i gyhoeddi ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd yng Nghymru

QAA yn lansio ymgynghoriad ar lawlyfr diwygiedig ar gyfer Adolygu Gwella Ansawdd (Cymru)

QAA yn datgelu strategaeth newydd ar gyfer eu gwaith ym maes addysg drydyddol

Galwad am gyflwyniadau: Digwyddiad Symposiwm Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru QAA a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn lansio galwad am Brosiectau Gwelliant Cydweithredol a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol diweddaraf ar ymwneud â'r Gymraeg

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol De Cymru, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd yn Grŵp Llandrillo Menai, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

QAA yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o'r adolygiad Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Prifysgolion Cymru’n dangos eu hymrwymiad i uniondeb academaidd trwy arwyddo Siarter QAA

QAA yn cyhoeddi atodiad i Lawlyfr yr Adolygiad Gwelliant Ansawdd ar gyfer 2021-22

QAA YN CYHOEDDI LLAWLYFR AR GYFER YR ADOLYGIAD O BRENTISIAETHAU GRADD YNG NGHYMRU

QAA yn lansio ymgynghoriad ar lawlyfr ar gyfer yr adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru

QAA yn llenwi ei chyfarwyddiaeth wrth gychwyn ar ‘gyfeiriad newydd a chyffrous’

Canllawiau wedi'u diweddaru: arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru

Adolygiad ansawdd porth: cymru - mae llawlyfr y dull wedi ei gyhoeddi erbyn hyn

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr a QAA yn cytuno ar drefniadau ar gyfer asesu ansawdd mewn addysg uwch

A all sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol helpu i ddarganfod risgiau ym maes addysg uwch?

Cystadleuaeth a sgiliau graddedigion i siapio penderfyniadau am bwerau dyfarnu graddauY digwyddiadau diweddaraf


QAA Cymru – Prosiect Gwelliant Micro-gymwysterau (wedi’i ariannu gan CCAUC): Ymarferoldeb Cyflwyno

Dyddiad: Mehefin 7 - 2023
Lleoliad: Ar-lein
""

Dydd Mercher 7 Mehefin, 10:00 - 11:30

Yn ystod 2022-23, mae QAA Cymru wedi ymgymryd â phrosiect a gomisiynwyd gan CCAUC i ddysgu mwy am Ficro-gymwysterau yng Nghymru a rhannu arfer ar draws y sector.

Mae micro-gymwysterau yn gymwysterau bach sy’n dwyn credydau nad ydynt, yn unigol, yn gyfystyr â chymhwyster fel y'i rhestrir ar y Fframweithiau ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch. Mae mwy o wybodaeth am Ficro-gymwysterau yn y Datganiad o Nodweddion Micro-gymwysterau.

Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar yr astudiaethau achos a ddatblygwyd gan CCAUC yn y cyhoeddiad Higher Education for the Nation:Developing Micro-credentials. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y blog hwn.

Fel rhan o'r gwaith hwn, mae QAA yn cynnal arolwg byr gyda darparwyr addysg uwch a reoleiddir yng Nghymru, ac yn dilyn hyn gyda thrafodaethau byr ar weithgareddau cyfredol ym maes Micro-gymwysterau.

Bydd y gweminarau yn gyfle i rannu arfer ym maes Micro-gymwysterau yng nghyd-destun Datganiad Nodweddion Micro-Gymwysterau QAA.

Bydd y ddwy weminar yn ymwneud â’r canlynol:

  1. Prosesau Sicrhau Ansawdd Dydd Mercher 24ain Mai - 10:00 - 11:30
  2. Ymarferoldeb Cyflwyno Dydd Mercher 7fed Mehefin - 10:00 - 11:30

Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestruY Blog


Ar ein blog, mae awduron gwadd ac arbenigwyr QAA yn trafod materion sy'n hynod bwysig i'n sector, yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.