Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd


Yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos â'r darparwyr addysg uwch a gydag ystod o gyrff eraill i gefnogi ac adolygu'r ffordd y rheolir ansawdd a safonau academaidd.


Mae gennym swyddfa yng Nghaerdydd i'n helpu i ddarparu gwasanaeth ymatebol i'n tanysgrifwyr a'n cyllidwyr. Rydym yn gweithio'n agos â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Prifysgolion Cymru a'r darparwyr addysg uwch yng Nghymru.


Mae ein Pwyllgor Cynghori ar Strategaeth QAA Cymru wedi'i gadeirio gan aelod o'n Bwrdd sy'n dod o'r sector prifysgolion yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn rhoi cyngor strategol i QAA ar ei gwaith ac yn sicrhau bod y Bwrdd yn hollol ymwybodol o faterion penodol sy'n berthnasol i Gymru.


Gweithgareddau adolygu

Adolygiad Gwella Ansawdd


Adolygiad Gwella Ansawdd yw ein dull o adolygu darparwyr addysg uwch yng Nghymru. Mae hwn yn cyfuno dulliau o sicrhau ansawdd gyda gwaith i wella ansawdd ac mae'n cynnwys y myfyrwyr yn y broses. Gellir addasu'r Adolygiad i gyfateb â natur arbennig y brifysgol neu'r coleg dan sylw.Adolygiadau Ansawdd Porth: Cymru


Mae'r broses Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru'n gyfle i ddarparwr addysg uwch ddangos ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion ansawdd sylfaenol ar gyfer addysg uwch yng Nghymru.


Ein hymrwymiadi'r Iaith Gymraeg

Ein hegwyddor wrth wneud ein gwaith yng Nghymru yw y byddwn yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal ac yn cydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fel y mae'n berthnasol i ni.


Arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym wedi darparu canllawiau i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru, sy'n amlinellu egwyddorion ac arferion sy'n berthnasol i bob gwaith addysgu ac asesu a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru.


Gweithio gydamyfyrwyr

Datblygir gwybodaeth i fyfyrwyr am adolygiadau gan QAA yng Nghymru, a sut y gallent gyfranogi yn y broses adolygu, mewn cydweithrediad ag UCM Cymru a'r myfyrwyr.


Aelodaeth myfyrwyr ar dimau adolygu


Mae pob un o'n timau adolygu yng Nghymru'n cynnwys aelod sy'n fyfyriwr, yn rhan o'n hymdrech i gynnwys myfyrwyr yn y broses o sicrhau a gwella ansawdd eu haddysg uwch eu hunain.


Menter Ymgysylltu â Myfyrwyr Cymru (MYMC)


Mae MYMC yn nodwedd ddiffiniol o addysg bellach ac uwch yng Nghymru, a'i nod yw sicrhau bod Cymru'n parhau yn flaengar wrth ymgysylltu â myfyrwyr. Dan arweiniad UCM Cymru, mae MYMC yn fenter a gefnogir gan CCAUC, QAA, yr Academi Addysg Uwch (AAU), ColegauCymru a Phrifysgolion Cymru.

Cymwysterau Cymru