Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r myfyrwyr wrth graidd popeth a wnawn. Rydym yn cynnwys y myfyrwyr yn y mwyafrif o feysydd ein gwaith ac rydym yn arweinydd byd o ran cynnwys myfyrwyr mewn prosesau sicrhau ansawdd. Mae myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn ein timau adolygu, maent yn aelodau o Fwrdd QAA ac maent yn rhoi cyngor i ni drwy ein Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori.

Beth yw ymgysylltiad myfyrwyr?

Mae ymgysylltiad myfyrwyr yn ymwneud â sicrhau bod gan y myfyrwyr y grym i siapio eu profiad addysgol eu hunain a chreu cyfleoedd rhagorol i ddysgu ac addysgu. Mae'r mentrau isod yn cefnogi ymgysylltiad y myfyrwyr ar draws y Deyrnas Unedig:


Mae'r Bartneriaeth Ymgysylltiad Myfyrwyr yn hyrwyddo ac yn datblygu ymgysylltiad myfyrwyr yn y sector addysg uwch yn Lloegr. Mae'n cael ei chefnogi gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), ac mae Is-lywydd Addysg Uwch UCM yn aelod o Fwrdd QAA.Mae sparqs (student partnerships in quality Scotland), sef partneriaethau gyda myfyrwyr ym maes ansawdd yn yr Alban, yn asiantaeth sy'n rhoi'r myfyrwyr wrth graidd prosesau gwneud penderfyniadau ynglŷn ag ansawdd y profiad dysgu a'i reolaeth. Maent yn cefnogi myfyrwyr i siapio natur eu dysgu a chyfrannu at lwyddiant cyffredinol y ddarpariaeth ddysgu, lle bynnag a sut bynnag y maent yn dysgu.Mae Menter Ymgysylltu â Myfyrwyr Cymru (MYMC) yn gydweithrediad rhwng mentrau sy'n gweithio i ddatblygu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ar draws Cymru. Maent yn helpu i rannu arferion gorau ac, yn fwy na dim, maent yn rhoi llais y myfyrwyr i gyd wrth graidd yr hyn a wnânt.


Sut all myfyrwyr gyfranogi mewn prosesau sicrhau ansawdd?

Mae pob prifysgol a phob coleg sy'n darparu addysg uwch yn gyfrifol am sicrhau ansawdd a safonau eu cyrsiau, ac am sicrhau bod eu myfyrwyr yn cyrraedd y safonau sy'n briodol i'r lefel y maent yn astudio arni, fel sydd wedi'i nodi yng Nghod Ansawdd Addysg Uwch y DU.


Mae QAA yn gyfrifol am wirio bod prifysgolion a cholegau'n cynnal y safonau gofynnol, ac yn eu gwella'n barhaus – dyma a olygwn wrth sôn am sicrhau ansawdd. Mae'r adroddiadau a gynhyrchwn yn rhoi gwybod i fyfyrwyr a'r cyhoedd ehangach a yw darparwr yn cyflawni disgwyliadau sector addysg uwch y DU.


Dyma rai o'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr gymryd rhan yn y gwaith o sicrhau ansawdd addysg uwch:

  • dod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eich cwrs
  • cyfranogi yng ngwaith yr undeb myfyrwyr yn eich sefydliad – mae Swyddog Addysg ar gael ymysg y swyddogion etholedig yn aml iawn
  • chwilio am gyfleoedd yn QAA i ddod yn adolygwr sy'n fyfyriwr neu'n aelod sy'n fyfyriwr o'n pwyllgorau
  • dod yn Brif Gynrychiolydd Myfyrwyr a chyfrannu at gyflwyniad y myfyrwyr, y cyfarfod gyda'r tîm adolygu a'r ymateb i ganlyniadau'r adolygiad.

Dewch i siarad gyda'ch undeb myfyrwyr neu ofyn i'ch tiwtor am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i gyfranogi.


Sut i ganfod rhagor o wybodaeth am brifysgol neu goleg

I gael rhagor o wybodaeth am brifysgol neu goleg a'r asesiad diweddaraf o'i (h)ansawdd a'i safonau, mae ein hadroddiadau sicrwydd ansawdd ar gael i chi eu darllen.I ganfod rhagor am statws un o'r darparwyr a'i bwerau dyfarnu graddau neu i ba raddau y mae'r darparwr yn bodloni'r gofynion rheoleiddiol gallwch fynd i:Mae nifer o wahanol lwybrau i mewn i addysg uwch ac mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwch astudio ar gyfer gradd. Dyma rai ffynonellau gwybodaeth defnyddiol:


Mae UCAS yn rhoi gwybodaeth am gyrsiau a phrentisiaethau gradd.Mae gwefan Unistats yn rhoi modd i chi gymharu data swyddogol y cyrsiau a ddarperir gan brifysgolion a cholegau.Mae gwybodaeth ar gael ar wefan GOV.UK am gymorth cyllid myfyrwyr, ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais amdano.Mae gwefannau'r prifysgolion a'r colegau unigol yn darparu gwybodaeth fanwl am eu cyrsiau, ac am fywyd a phrofiad eu myfyrwyr

Mynediad i AU

Os ydych eisiau astudio ar gyfer gradd ond does gennych chi ddim y cymwysterau traddodiadol sy'n ofynnol, yna mae'n werth edrych ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch. Darperir y cyrsiau hyn gan golegau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn amrywiaeth o wahanol feysydd astudio.


Sut i gwyno

Dydy pethau ddim bob amser yn digwydd yn ôl y cynllun. Os oes gennych gŵyn am eich cwrs neu'ch prifysgol, dylech siarad â nhw'n uniongyrchol yn y lle cyntaf. Wedi hynny, os bydd y broblem yn parhau, dylech ddilyn eu trefn gwyno. Os bydd angen i chi fynd â'r mater ymhellach, mae gennych chi fel myfyriwr hawliau defnyddwyr. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ac i gwyno am faterion addysg uwch, ewch i'n tudalen am gwynion.