Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio (cyrff PSRB) yn grŵp amrywiol sy'n cynnwys cyrff proffesiynol, cyrff rheoleiddio a'r rheiny sydd â'r awdurdod statudol dros broffesiwn neu grŵp o weithwyr proffesiynol. Mae cyrff PSRB yn chwarae rôl yn y sector addysg uwch drwy gymeradwyo, cydnabod ac achredu rhaglenni addysg uwch. Maent yn darparu gwasanaethau i'w haelodau ac yn hyrwyddo buddiannau pobl sy'n gweithio yn y proffesiynau. Maent yn achredu neu'n cymeradwyo rhaglenni a chyrsiau sy'n bodloni safonau proffesiynol, neu sy'n darparu llwybr at y proffesiynau, neu sy'n cael eu cydnabod gan gyflogwyr.


Mae cyrff PSRB yn gosod a rheoleiddio'r safonau ar gyfer mynediad i'w proffesiynau penodol, ac maent yn aml yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sicrhau ansawdd. Rydym yn gweithio gyda'r cyrff proffesiynol hyn yn rhan o'n nod parhaol o gynnal a gwella ansawdd addysg uwch y DU.


Ein Fforwm PSRB


Mae QAA wedi'i hymrwymo i hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o waith cyrff PSRB a gwella cyfathrebiad rhwng y sector addysg uwch a'i gyrff rheoleiddio.


Mae ein Fforwm PSRB yn cynnig cyfleoedd i'r rheiny sy'n cymryd rhan yn addysg y gweithwyr proffesiynol drafod materion allweddol, rhannu arferion da, a sicrhau eu bod yn gwybod am yr holl ddatblygiadau diweddaraf mewn polisïau addysg uwch. Mae'r Fforymau'n rhad ac am ddim, ac maent yn cael eu cynnal ar hyn o bryd mewn cydweithrediad â Grwpiau Rhyngbroffesiynol eraill. Hefyd, mae'r Fforymau'n rhoi'r cyfle i adrannau llywodraethau a chyrff sectorau ymgysylltu â detholiad eang o gyrff PSRB.


Cynhelir y Fforymau PSRB ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Tachwedd a Mawrth, ac mae eu rhaglenni'n adlewyrchu'r themâu a'r datblygiadau cyfredol. Lle bo'n bosibl, mae'r Fforwm yn cyflwyno astudiaethau achos a meysydd o arfer da gan gyrff PSRB, yn ogystal â hwyluso trafodaethau gyda llywodraethau ac asiantaethau sy'n gweithio i'r sector cyfan.


Ymysg pynciau Fforymau PSRB diweddar roedd:

  • cynllunio a datblygu Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu fesul Maes Astudio mewn cydweithrediad â'r Adran Addysg
  • gwaith ymchwil i ddosbarthiad graddau a chwyddiant mewn graddau
  • fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer darpariaeth addysg uwch
  • effaith Brexit ar gyrff PSRB
  • Cod Ymarfer newydd ar gyfer Casglu Data – a gyflwynwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
  • datblygu Prentisiaethau Gradd, newid prosesau arholi allanol, a diwygio Cod Ansawdd y DU.

Fforymau PSRB sydd ar y gweill


Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018 – Tŷ Woburn, Llundain


Mawrth 2019 – y manylion i'w cadarnhau


Rhagor o wybodaeth


Os hoffech dderbyn diweddariadau am Fforymau PSRB yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu ag Amy Spencer, Cydlynydd Rhaglenni, yn y cyfeiriad isod.


Cysylltu