Mae QAA yn gweithio gyda phrifysgolion, colegau, cyflogwyr, a chyrff cynrychioli cyflogwyr i wneud yn siŵr bod sicrwydd o ansawdd addysg uwch yn berthnasol i gyflogwyr.


Yn ogystal, credwn fod hawl gan bob myfyriwr gael y profiad dysgu gorau posib ac, yn rhan o hynny, byddent yn datblygu'n unigolion graddedig sy'n gyflogadwy ac yn atyniadol i gyflogwyr.

Rôl cyflogwyr mewn addysg uwch

Mae cyflogwyr yn bartneriaid pwysig i brifysgolion a cholegau, fel pobl sy'n darparu lleoliadau gwaith a chyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr ac hefyd fel partneriaid yn y broses o ddatblygu'r gweithlu a rhoi datblygiad proffesiynol parhaus iddynt. Fwy a mwy y dyddiau hyn, mae cyflogwyr nid yn unig yn siapio profiadau dysgu myfyrwyr ond maent hefyd yn cymryd rhan ym mhrosesau llywodraethu a chynllunio'r prifysgolion a'r colegau.

Pam mae ein gwaith yn bwysig igyflogwyr?

Mae sicrhau ansawdd a safonau o'r radd flaenaf yn rhoi hyder i fyfyrwyr, cyflogwyr a phawb arall yn addysg y myfyrwyr. Rydym yn gweithio i gynnwys ac i rymuso cyflogwyr, myfyrwyr addysg uwch a graddedigion yn y broses o siapio'r agenda cyflogadwyedd cenedlaethol ym maes addysg uwch.


Mae QAA wedi'i hymrwymo i weithio i ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r ddeialog sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y cymwysterau'n ateb yr anghenion academaidd a'r anghenion ymarferol ym myd diwydiant a busnes.


Rydym yn cynnwys cyflogwyr mewn agweddau niferus o'n gwaith:

  • mae ein Fforwm ar gyfer Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) yn dod â gweithwyr proffesiynol at ei gilydd yn rheolaidd i drafod datblygiadau yn y man cyfarfod hwnnw rhwng addysg uwch a gyrfaoedd proffesiynol graddedigion
  • yn ein rhaglen Mynediad i Addysg Uwch, rydym yn gweithio gyda'r cyflogwyr a'r gweithwyr fel ei gilydd i gefnogi dyheadau pobl i astudio rhaglenni addysg uwch.

Mae gennym nifer o adroddiadau a chanllawiau a allai fod o ddiddordeb i gyflogwyr. 

  • Mae ein canllaw'n esbonio sut y gall ymgysylltu â chyflogwyr helpu'r sector addysg uwch i addasu i'r anghenion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n datblygu.

Higher Education that Works: Involving Employers in Quality Assurance

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebr 2018

​This guide explains how the Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) supports higher education providers in meeting UK expectations for standards and quality.

Manylion y ddogfen
Awdur: QAA
Fformat: PDF
Maint y ffeil: 337 KB
  • Mae ein hadroddiad ar gyfer 2018 yn rhoi trosolwg o'r arferion sy'n datblygu mewn perthynas â'r ymgysylltu rhwng darparwyr addysg uwch a chyflogwyr (ymgysylltu â chyflogwyr).

Employer Engagement: Emerging Practice from QAA Reviews

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebr 2018

This report provides an overview of emerging practice in relation to the engagement that takes place between higher education providers and employers (employer engagement) in order to support UK higher education providers in enhancing their practice.

Manylion y ddogfen
Awdur: QAA
Fformat: PDF
Maint y ffeil: 251 KB
  • Mae'r ddogfen hon yn canfod ac yn dangos effaith y cyfarwyddyd a roddwyd gan QAA yn 2012 ym maes Mentergarwch ac Entrepreneuriaeth ac yn darparu trywydd i Addysg Mentergarwch ac Entrepreneuriaeth ei ddilyn wrth symud ymlaen.

Enterprise and Entrepreneurship Education: Guidance for UK Higher Education Providers

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebr 2018

The purpose of this document is to capture the impact of QAA’s 2012 guidance on Enterprise and Entrepreneurship and to provide a future roadmap for Enterprise and Entrepreneurship Education.

Manylion y ddogfen
Awdur: QAA
Fformat: PDF
Maint y ffeil: 1014 KB

Rydym yn gweithio'n agos â phartneriaid sydd â diddordeb mewn siapio'r ffyrdd y mae'r sector addysg uwch a'r byd diwydiant a busnes yn cydweithio er budd myfyrwyr a chyflogwyr.

partneriaethau

Professions Together


Mae Professions Together yn sefydliad sy'n tyfu ac yn un a sefydlwyd gan arbenigwyr yn y sector cyrff proffesiynol a rheoleiddio i ddarparu fforwm i'w aelodau ddod at ei gilydd a rhannu arbenigedd.SEEC


Mae SEEC yn elusen gofrestredig sydd wedi'i hymrwymo i gefnogi symudedd myfyrwyr ac i greu cyfleoedd dysgu drwy ddefnyddio credyd academaidd. ASET


Sefydlwyd y Gymdeithas Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu yn y Gweithle i hyrwyddo ansawdd, effeithiolrwydd ac amlygrwydd dysgu sy'n seiliedig ar waith a dysgu yn y gweithle ym maes addysg uwch.Canolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes


Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB) yn sefydliad aelodaeth dielw annibynnol sy'n hybu, yn datblygu ac yn cefnogi cydweithrediad rhwng prifysgolion a busnesau ar draws y DU.


Ffederasiwn Sgiliau a Safonau'r Sector Diwydiant


Mae Ffederasiwn Sgiliau a Safonau'r Sector Diwydiant (FISSS) yn cynrychioli, yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r 21 Cyngor Sgiliau Sector ledled y DU. Cynghorau Sgiliau Sector yw'r cyrff sgiliau a arweinir gan gyflogwyr sydd, o'u cymryd oll ynghyd, yn ymwneud ag oddeutu 90% o'r gweithlu yn y DU.