Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA yn gweithio gyda phrifysgolion, colegau, cyflogwyr, a chyrff cynrychioli cyflogwyr i wneud yn siŵr bod sicrwydd o ansawdd addysg uwch yn berthnasol i gyflogwyr.


Yn ogystal, credwn fod hawl gan bob myfyriwr gael y profiad dysgu gorau posib ac, yn rhan o hynny, byddent yn datblygu'n unigolion graddedig sy'n gyflogadwy ac yn atyniadol i gyflogwyr.

Rôl cyflogwyr mewn addysg uwch

Mae cyflogwyr yn bartneriaid pwysig i brifysgolion a cholegau, fel pobl sy'n darparu lleoliadau gwaith a chyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr ac hefyd fel partneriaid yn y broses o ddatblygu'r gweithlu a rhoi datblygiad proffesiynol parhaus iddynt. Fwy a mwy y dyddiau hyn, mae cyflogwyr nid yn unig yn siapio profiadau dysgu myfyrwyr ond maent hefyd yn cymryd rhan ym mhrosesau llywodraethu a chynllunio'r prifysgolion a'r colegau.

Pam mae ein gwaith yn bwysig igyflogwyr?

Mae sicrhau ansawdd a safonau o'r radd flaenaf yn rhoi hyder i fyfyrwyr, cyflogwyr a phawb arall yn addysg y myfyrwyr. Rydym yn gweithio i gynnwys ac i rymuso cyflogwyr, myfyrwyr addysg uwch a graddedigion yn y broses o siapio'r agenda cyflogadwyedd cenedlaethol ym maes addysg uwch.


Mae QAA wedi'i hymrwymo i weithio i ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r ddeialog sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y cymwysterau'n ateb yr anghenion academaidd a'r anghenion ymarferol ym myd diwydiant a busnes.


Rydym yn cynnwys cyflogwyr mewn agweddau niferus o'n gwaith:

  • mae ein Fforwm ar gyfer Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) yn dod â gweithwyr proffesiynol at ei gilydd yn rheolaidd i drafod datblygiadau yn y man cyfarfod hwnnw rhwng addysg uwch a gyrfaoedd proffesiynol graddedigion
  • yn ein rhaglen Mynediad i Addysg Uwch, rydym yn gweithio gyda'r cyflogwyr a'r gweithwyr fel ei gilydd i gefnogi dyheadau pobl i astudio rhaglenni addysg uwch.

Mae gennym nifer o adroddiadau a chanllawiau a allai fod o ddiddordeb i gyflogwyr. 

  • Mae ein canllaw'n esbonio sut y gall ymgysylltu â chyflogwyr helpu'r sector addysg uwch i addasu i'r anghenion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n datblygu.

Higher Education that Works: Involving Employers in Quality Assurance

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebr 2018

  • Mae ein hadroddiad ar gyfer 2018 yn rhoi trosolwg o'r arferion sy'n datblygu mewn perthynas â'r ymgysylltu rhwng darparwyr addysg uwch a chyflogwyr (ymgysylltu â chyflogwyr).

Employer Engagement: Emerging Practice from QAA Reviews

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebr 2018

  • Mae'r ddogfen hon yn canfod ac yn dangos effaith y cyfarwyddyd a roddwyd gan QAA yn 2012 ym maes Mentergarwch ac Entrepreneuriaeth ac yn darparu trywydd i Addysg Mentergarwch ac Entrepreneuriaeth ei ddilyn wrth symud ymlaen.

Enterprise and Entrepreneurship Education: Guidance for UK Higher Education Providers

Dyddiad cyhoeddi: 09 Ion 2018


Rydym yn gweithio'n agos â phartneriaid sydd â diddordeb mewn siapio'r ffyrdd y mae'r sector addysg uwch a'r byd diwydiant a busnes yn cydweithio er budd myfyrwyr a chyflogwyr.

partneriaethau

Professions Together


Mae Professions Together yn sefydliad sy'n tyfu ac yn un a sefydlwyd gan arbenigwyr yn y sector cyrff proffesiynol a rheoleiddio i ddarparu fforwm i'w aelodau ddod at ei gilydd a rhannu arbenigedd.SEEC


Mae SEEC yn elusen gofrestredig sydd wedi'i hymrwymo i gefnogi symudedd myfyrwyr ac i greu cyfleoedd dysgu drwy ddefnyddio credyd academaidd. ASET


Sefydlwyd y Gymdeithas Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu yn y Gweithle i hyrwyddo ansawdd, effeithiolrwydd ac amlygrwydd dysgu sy'n seiliedig ar waith a dysgu yn y gweithle ym maes addysg uwch.Canolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes


Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB) yn sefydliad aelodaeth dielw annibynnol sy'n hybu, yn datblygu ac yn cefnogi cydweithrediad rhwng prifysgolion a busnesau ar draws y DU.


Ffederasiwn Sgiliau a Safonau'r Sector Diwydiant


Mae Ffederasiwn Sgiliau a Safonau'r Sector Diwydiant (FISSS) yn cynrychioli, yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r 21 Cyngor Sgiliau Sector ledled y DU. Cynghorau Sgiliau Sector yw'r cyrff sgiliau a arweinir gan gyflogwyr sydd, o'u cymryd oll ynghyd, yn ymwneud ag oddeutu 90% o'r gweithlu yn y DU.