Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Ein gweledigaeth yw cadw addysg uwch y DU ymysg y gorau yn y byd drwy ei sicrhau'n annibynnol.


Fel y corff annibynnol sydd â'r cyfrifoldeb am fonitro ansawdd a safonau addysg uwch y DU a darparu cyngor perthnasol, rydym wedi ymrwymo i wirio bod y tair miliwn o fyfyrwyr sy'n gweithio tuag at ennill cymhwyster y DU yn derbyn y profiadau addysg uwch y mae hawl ganddynt eu disgwyl.


Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynnwys ym mhob agwedd o'n gwaith.


Rydym yn gweithio ymhob un o bedair gwlad y DU.


Rydym hefyd yn adeiladu partneriaethau rhyngwladol i wella a hybu enw da addysg uwch y DU drwy'r byd i gyd.


Prif feysydd ein gwaith

  • Gosod a monitro'r safonau ar gyfer addysg uwch y DU gan gynnwys datblygu Cod Ansawdd Addysg Uwch y DU.
  • Gosod a monitro'r safonau ar gyfer cyrsiau Diploma Mynediad i AU. Rydym hefyd yn trwyddedu'r asiantaethau sy'n datblygu, yn cymeradwyo ac yn monitro'r cyrsiau hyn. Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth ar ein gwefan ‘Mynediad i AU’.
  • Darparu cyngor a chefnogaeth mewnperthynas ag ansawdd a safonauibrifysgolion a cholegau, cyrff y sector addysguwch a llywodraethau.
  • Rhoi cyngor arbenigol i lywodraethau ar geisiadau am bwerau dyfarnu graddau a'r hawl i gael ei galw'n brifysgol ledled y DU.
  • Adolygu addysg uwch y DU lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd a chyhoeddi adroddiadau ar y canfyddiadau.
  • Ymchwilio cwynion ( pryderon) am ansawdd a safonau academaidd mewn addysg uwch.
  • Cynnig hyfforddiant, arweiniad a digwyddiadau i helpu darparwyr addysg uwch y DU i ddatblygu a gwella eu prosesau sicrhau ansawdd eu hunain.
  • Darparu gwasanaethau hyfforddi ac ymgynghori a gwasanaethau rhyngwladol i ddatblygu dulliau o sicrhau ansawdd addysg uwch yn y DU a thrwy'r byd i gyd i weithwyr proffesiynol, sefydliadau a llywodraethau.

Mae ein gwaith yn ategu ein cenhadaeth i ddiogelu safonau a gwella addysg uwch y DU, lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd.


Mae ein pedair ffilm fer yn rhoi esboniad manylach o'r gwaith a wnawn ledled y Deyrnas Unedig a'r byd. Cawsent eu creu yn 2017, sef blwyddyn ein 20fed pen-blwydd, ac maent yn cynnwys cyfweliadau gyda nifer o ddirprwy is-gangellorion a phenaethiaid o bob rhan o sector addysg uwch y DU.


Ein Strategaeth

Mae ein Strategaeth yn nodi ein hamcanion ar gyfer y blynyddoedd i ddod.


ANSAWDD AR WAITH