Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA wedi cael eu comisiynu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i ymgymryd â’r adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-21. Mae'r adolygiad yn ymwneud â Phrentisiaethau Gradd a ariennir trwy CCAUC yn unig, sef y rhai sydd wedi bod ar gael fel rhan o gynllun peilot ers 2018-19, gan gwmpasu tri maes blaenoriaeth: Digidol, Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch.

 

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar ddrafft ar gyfer y dull adolygu yn Awst 2020, cyhoeddwyd llawlyfr terfynol yn Hydref 2020. Mae dogfen grynodeb yn amlinellu’r ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad, yngyd â’r newidiadau cyfatebol a wnaed i’r llawlyfr.

 

Cynlluniwyd yr adolygiad o Brentisiaethau Gradd i fod yn adolygiad datblygiadol sy'n canolbwyntio ar sut mae darparwyr addysg uwch yn cyflwyno’r rhaglen, gan gynnwys dysgu yn y gweithle. Un o nodweddion allweddol yr adolygiad yw'r defnydd o  Ddatganiad Nodweddion ar gyfer Addysg Uwch mewn Prentisiaethau QAA.

 

Bydd yr adolygiad yn arwain at adroddiad na chyhoeddir ar gyfer pob prif ddarparydd, a gaiff ei rannu gyda CCAUC. Caiff adroddiad ei gyhoeddi ar gyfer y sector cyfan, a fydd yn darparu crynodeb dienw o'r ddarpariaeth a'r canfyddiadau ar gyfer yr holl adolygiadau, yn ogystal â gwneud argymhellion ar gyfer cyflwyno rhaglenni prentisiaeth yn y dyfodol. Bydd yr adolygiad hwn yn ategu gwerthusiad Llywodraeth Cymru o gynllun peilot Prentisiaethau Gradd CCAUC.

Y LLAWLYFR GYDA CHANLLAWIAU


Rhagwybodaeth ar gyfer yr adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru

 

Cynhaliwyd sesiwn briffio ar gyfer darparwyr, partneriaid a Phrif Gynrychiolwyr Prentisiaid gan QAA ar 2 Tachwedd, er mwyn darparu cyd-destun i’r adolygiad a chynnig cymorth i ddarparwyr ddechrau ar eu paratoadau. 
 
Caiff recordiad o’r briffio ei gyhoeddi yma, ynghyd â chrynodeb o’r cwestiynau a’r drafodaeth o’r sesiwn. Cynhaliwyd y briffio hwn trwy gyfrwng y Saesneg. 

adroddiad trosolwg

Ein Darpariaeth Iaith Gymraeg

Mae QAA wedi'i hymrwymo i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac i roi ystyriaeth i ofynion a disgwyliadau'r Safonau Iaith Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Atodiad D y Llawlyfr.