Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA wedi'i hymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth gorau posib, ac i weithio mewn ffordd agored ac atebol. Un o'r ffyrdd yr ydym yn parhau i wella ein gwasanaeth yw drwy wrando ar farn ein tanysgrifwyr, ein rhanddeiliaid a defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys ymateb i gwynion mewn ffordd bositif a chywiro camgymeriadau.


Gadewch i ni wybod os ydych yn anfodlon gyda'r gwasanaeth yr ydych wedi'i dderbyn gennym.


Ein gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion


I ddechrau, dylech siarad â'r unigolyn rydych wedi bod yn gweithio ag o/â hi yn QAA, fel bod cyfle ganddo/ganddi i'ch helpu a datrys y mater.


Os nad ydych yn fodlon â'r ymateb a roddwyd, dylech ysgrifennu at Dîm Ymholiadau QAA gan ofyn i'ch cwyn a'r ymateb iddi gael eu hadolygu. Yna bydd eich cwyn yn cael ei chyfeirio at y Pennaeth Llywodraethu, a bydd yntau/hithau yn anfon cydnabyddiaeth ysgrifenedig atoch.


Bydd y Pennaeth Llywodraethu'n ystyried a yw eich cwyn yn codi materion sy'n ymwneud ag ansawdd y gwasanaeth, a'r rhan amlaf bydd yn ymateb yn uniongyrchol. Gallai ef/hi benderfynu bod eich cwyn yn gofyn ystyriaeth fwy manwl, a bydd yn cyfeirio'r gŵyn i dderbyn ymchwiliad pellach cyn ymateb. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn sicrhau nad oes gan y swyddog ymchwilio unrhyw fuddiannau sy'n gwrthdaro.


Bydd cwynion a ystyrir yn ‘ddifrifol’ yn cael eu cyfeirio at Brif Weithredwr QAA. Gallai esiamplau o hyn gynnwys y rheiny sy'n ymwneud â honiadau o ymddygiad amhriodol, twyll neu anonestrwydd. Efallai na fydd cwynion o'r natur yma'n atebol i amserlennu'r canllawiau sydd wedi'u hamlinellu isod.


Safonau ein gwasanaeth


Ein nod yw ymchwilio cwynion yn gyflym ac yn drwyadl.

  • Erbyn diwedd yr wythnos gyntaf – byddwn yn cydnabod mewn ysgrifen ein bod wedi derbyn eich cwyn.
  • Erbyn diwedd wythnos tri – byddwn naill ai'n ymateb i'ch cwyn neu'n rhoi gwybod i chi ei bod yn symud ymlaen at ymchwiliad pellach.
  • Erbyn diwedd wythnos wyth – byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad yr ymchwiliad pellach.
  • Mewn rhai achosion, fe fydd hi'n bosibl i ni gwblhau ein gwaith mewn llai o amser; mewn achosion eithriadol gallai ymchwiliad gymryd mwy o amser.

Apeliadau gan ddarparwyr yn erbyn penderfyniadau


Mae gennym drefnau clir wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymateb i gwynion gan ddarparwyr addysg uwch ac i ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau penodol.


Rydym yn gwahaniaethu rhwng cwynion ac apeliadau. Yn ein barn ni, pan fydd rhywun yn cwyno maent yn mynegi anfodlonrwydd gyda'r gwasanaethau a ddarparwn neu bethau a wnawn.


Mae apeliadau'n heriau i benderfyniadau penodol, dan amgylchiadau penodol, a chânt eu trin drwy ein Trefn Apelio Gyfunol.Dylid cyflwyno apeliadau gan ddefnyddio Ffurflen Gyflwyno Apêl QAA.Nodwch: mae'r drefn apelio ar gyfer y Diploma Mynediad i AU yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd.


Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru


Mae trefn apelio ar wahân ar gyfer apeliadau sy'n ymwneud â'r dull Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru:Dylid cyflwyno apeliadau gan ddefnyddio'r Ffurflen Gyflwyno Apêl ar gyfer Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru:


 

Adolygiad Gwella Ansawdd 

 

Mae trefn apelio ar wahân ar gyfer apeliadau sy'n ymwneud â'r dull Adolygiad Gwella Ansawdd:

 

 

Dylid cyflwyno apeliadau gan ddefnyddio'r Ffurflen Gyflwyno Apêl ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd 

 


Rhagor o wybodaeth


I gael rhagor o arweiniad ar unrhyw agwedd o'n trefn gwyno, cysylltwch os gwelwch yn dda â'n Tîm Ymholiadau, a byddent hwy'n hapus i'ch helpu.