Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

 

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl, ac i weithio mewn ffordd agored ac atebol. Un o'r ffyrdd yr ydym yn parhau i wella ein gwasanaeth yw trwy wrando ar farn ein tanysgrifwyr, ein rhanddeiliaid a'n cwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys ymateb yn gadarnhaol i gwynion a chywiro camgymeriadau.

 

Os nad ydych chi’n fodlon â'r gwasanaeth a gawsoch gennym, rhowch wybod i ni.

 

Ein gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion


 

Yn gyntaf, dylech siarad â'r person rydych chi wedi bod yn delio â nhw yn QAA, fel y gallant geisio eich cynorthwyo a dod o hyd i ddatrysiad. 

 

Os nad ydych chi’n fodlon â'r esboniad a gewch, gallwch gysylltu â'r Swyddfa Llywodraethiant.

 

Oherwydd yr achosion COVID-19 cyfredol, gofynnwn i chi gysylltu â ni trwy e-bost: Governance@qaa.ac.uk

 

Rhowch eich enw llawn, cyfeiriad post, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost; hefyd sut y byddai'n well gennych i ni gysylltu â chi ynglŷn â'ch cwyn.

 


Safonau ar gyfer ymdrin â chwynion

 

Byddwn yn gallu ymateb yn well i'ch cwyn os caiff ei chodi'n brydlon a bod gwybodaeth ategol ar gael yn ogystal. Nodwch y maes, ynghyd â dyddiad ac amser y digwyddiad y mae'ch cwyn yn perthyn iddo, a darparwch unrhyw wybodaeth berthnasol ynghylch cyfathrebiadau rydych chi wedi'u cael gyda ni ar y pwnc neu dystiolaeth ategol.

 

Byddwn yn:

  • ymdrin â'ch cwyn â chwrteisi, parch a thegwch
  • rhoi rhesymau llawn dros y canlyniad
  • defnyddio’r wybodaeth a phrofiad a enillwyd yn sgil cwynion i wella sut rydym yn gweithredu.

 

Apeliadau gan ddarparwyr yn erbyn penderfyniadau

 

Mae gennym drefnau clir wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymateb i gwynion gan ddarparwyr addysg uwch ac i ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau penodol.

 

Rydym yn gwahaniaethu rhwng cwynion ac apeliadau. Yn ein barn ni, pan fydd rhywun yn cwyno maent yn mynegi anfodlonrwydd gyda'r gwasanaethau a ddarparwn neu bethau a wnawn.

 

Mae apeliadau'n heriau i benderfyniadau penodol, dan amgylchiadau penodol, a chânt eu trin drwy ein Trefn Apelio Gyfunol.


Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru


Ar gyfer apeliadau sy'n ymwneud ag Adolygiad Ansawdd Porth: Dull Cymru, mae gweithdrefn apelio a ffurflen gyflwyno ar wahân.


 

Adolygiad Gwella Ansawdd 

 

Ar gyfer apeliadau sy'n gysylltiedig â'r dull Adolygu Gwella Ansawdd, mae gweithdrefn apelio a ffurflen gyflwyno ar wahân.