We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Quality in Action: A review of our year

Date 09/02/2018
Our annual review and financial accounts for 2016-17 have now been published.

In a year of significant change to UK higher education regulation, we worked hard to keep quality issues on the political agenda, while maintaining our commitment to protect the interests of students and HE providers.

In June 2017, we published Building on World-Class Quality, a new organisational strategy for 2017-20. It sets out how, as the UK's expert independent quality body, we will deliver our vision of world-leading and independently assured UK higher education, ensuring the best possible academic experiences and outcomes for our students.

In his Foreword, QAA Chair Chris Banks says:

‘In a changing UK regulatory environment, we need to deliver an innovative system that works for the whole of our diverse sector. It is vital that we also continue to empower students to shape their own learning experiences. As we look to the future for the sector, we are ready to play our part.’


Ansawdd ar Waith: Adolygiad o'n blwyddyn


Mae ein hadolygiad blynyddol a'n cyfrifon ariannol ar gyfer 2016-17 wedi'u cyhoeddi erbyn hyn.

Yn ystod blwyddyn o newidiadau sylweddol i'r ffordd y rheolir sector addysg uwch y Deyrnas Unedig, rydym wedi gweithio'n galed i gadw materion sicrhau ansawdd ar yr agenda gwleidyddol, gan gynnal ein hymrwymiad ar yr un pryd i ddiogelu buddiannau'r myfyrwyr a'r darparwyr addysg uwch.

Ym mis Mehefin 2017, aethom ati i gyhoeddi Adeiladu ar Ansawdd Byd-eang o'r Radd Flaenaf , sef ein strategaeth gyfundrefnol newydd ar gyfer 2017-20. Mae'n amlinellu'r ffordd y byddwn ni, fel y corff sicrhau ansawdd arbenigol annibynnol i'r DU, yn gweithredu ein gweledigaeth am gadw addysg uwch y DU ymysg y gorau yn y byd drwy ei sicrhau'n annibynnol, gan sicrhau'r profiadau academaidd gorau posib a'r canlyniadau gorau posib i'n myfyrwyr.

Yn ei Ragair, meddai Chris Banks, Cadeirydd Bwrdd QAA:

‘Mewn amgylchedd rheoleiddiol sy'n newid yn y Deyrnas Unedig, mae'n rhaid i ni ddarparu system arloesol sy'n gweithio i'n sector amrywiol i gyd. Mae'n hollbwysig ein bod hefyd yn parhau i sicrhau bod gan y myfyrwyr y grym i siapio eu profiadau dysgu eu hunain. Wrth i ni edrych i ddyfodol y sector, rydym yn barod i chwarae ein rhan ninnau.’