We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Higher education in Wales: excellent education and outstanding student experience

Date 02/08/2017

Higher education in Wales demonstrates excellent practice that systematically improves the student experience, says a new report published this week. QAA has analysed the findings of quality and standards reviews carried out at 10 universities and three colleges between 2010-11 and 2015-16.

Welsh providers have consistently performed well in QAA reviews, receiving 47 positive judgements out of a total of 50. The three colleges reviewed engaged more with widening access and seemed to be better placed to do so than their university counterparts.

Reviews show that employability is a particular strength in Welsh higher education, with most providers doing well in this area. Reviewers also found good practice in:

  • Welsh language promotion, facilitation and support
  • postgraduate delivery, management and training
  • teaching: nearly all universities and colleges in Wales require their staff to either have or undertake a formal teaching qualification
  • better use of data to support improvements in learning and teaching
  • communicating with and engaging students in their learning.

QAA will continue to review universities and other higher education providers in Wales from 2017-18, and is developing a new method in consultation with the providers, Universities Wales and ColegauCymru.Addysg Uwch yng Nghymru: addysg ardderchog a phrofiadau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr

Yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon, mae'r sector addysg uwch yng Nghymru'n dangos arferion rhagorol sy'n gwella profiad y myfyrwyr yn systematig. Mae ASA wedi dadansoddi canfyddiadau'r adolygiadau o ansawdd a safonau a wnaed mewn 10 prifysgol a thri choleg rhwng y blynyddoedd academaidd 2010-11 a 2015-16.

Mae'r darparwyr yng Nghymru wedi perfformio'n gyson dda yn adolygiadau ASA, gan dderbyn 47 o feirniadaethau positif allan o gyfanswm o 50. Roedd y tri choleg a adolygwyd yn ymgysylltu fwy ag ehangu mynediad ac yn ymddangos fel petaent mewn sefyllfa well i wneud hynny na'u cymheiriaid mewn prifysgolion.

Mae'r adolygiadau'n dangos bod cyflogadwyedd yn faes lle gwelwyd cryfder arbennig yn y sector addysg uwch yng Nghymru, am fod y mwyafrif o'r darparwyr yn gwneud yn dda yn y maes yma. Canfu'r adolygwyr arfer da hefyd mewn perthynas â:

  • hyrwyddo, cefnogi a hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • darpariaeth, rheolaeth a hyfforddiant i fyfyrwyr ôl-raddedig
  • gwaith addysgu: mae pob un bron iawn o'r prifysgolion a'r colegau yng Nghymru'n gofyn bod gan eu staff gymhwyster addysgu ffurfiol, neu eu bod yn mynd ati i'w ennill
  • gwell defnydd o ddata i gefnogi gwelliannau ym meysydd dysgu ac addysgu
  • cyfathrebu ac ymgysylltu â'r myfyrwyr a'u cynnwys yn eu dysgu.

Bydd ASA yn parhau i adolygu prifysgolion a darparwyr addysg uwch eraill yng Nghymru o 2017-18 ymlaen, ac mae wrthi'n datblygu dull newydd mewn ymgynghoriad â'r darparwyr, Prifysgolion Cymru a ColegauCymru.