We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

QAA Annual Conference 2018

The UK Quality Summit: Delivering Impact through Innovation

Event date 24-25 April 2018
Location Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff

 About this event

This year's QAA Annual Conference, the UK Quality Summit, will bring together thought leaders, decision makers, quality experts and students to share insight, inspiration and innovation. 

Keynote speakers will inspire and challenge thinking on how to create impact through quality assurance and innovation, and explore the very latest in the higher education policy landscape. A choice of interactive breakout sessions will enable delegates to expand their knowledge, gather new ideas and make new quality connections to help them thrive in the changing landscape of UK higher education. 

  • Innovate - discover how both UK and international universities are creating impact through innovative practice 
  • Learn - engage with experts/thought leaders to shape new ideas, and learn from national and international experiences, and from colleagues across the country 
  • Network - join the UK higher education quality community to share ideas and discover how the changing approaches to quality assurance in universities and colleges are shaping their work 

Event programme and speakers

This two-day conference will start at 12.00 on 24 April with lunch. The conference dinner is being held at the National Museum Cardiff, with a drinks reception and after-dinner speech by Martin McQuillan, Editor of Research Professional. The conference will close at 17.00 on 25 April. 

For the most up-to-date conference programme, including latest details of speakers and breakout sessions, please visit our booking site.

How to register

QAA subscribing institutions have two free places for staff and one free place for a student representative.  Non-subscribers can attend the conference at a charge. For more information, and to register your place, visit our booking site.

Sponsorship 

The QAA Annual Conference provides an ideal opportunity to promote your brand and to engage with a wide range of higher education leaders and decision makers. Our Sponsorship Packages have been designed to offer significant benefits to your organisation. The exhibition area at this year's venue has been specially chosen to ensure that there are excellent networking opportunities to promote your organisation and allow you to engage with the delegates in a friendly and productive environment.  Find out more in our sponsorship brochure.


Cynhadledd Flynyddol 2018 QAA

Uwchgynhadledd Ansawdd Addysg Uwch y DU: Sicrhau Effaith drwy Arloesi

Dyddiad y digwyddiad 24-25 Ebrill 2018
Lleoliad Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd

Manylion y digwyddiad

Bydd Cynhadledd Flynyddol QAA eleni, Uwchgynhadledd Ansawdd Addysg Uwch y DU, yn dod ag arweinwyr agweddau, pobl sy'n gwneud penderfyniadau, arbenigwyr ym maes ansawdd a myfyrwyr at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac arferion arloesol ac ysbrydoledig.

Bydd y prif siaradwyr yn ysbrydoli ac yn herio syniadau pobl ynglŷn â chreu effaith drwy sicrhau ansawdd ac arloesedd, ac yn archwilio'r datblygiadau diweddaraf yn y tirlun polisïau addysg uwch. Bydd detholiad o sesiynau grŵp rhyngweithiol yn rhoi'r c yfle iddynt ehangu eu gwybodaeth, casglu syni adau newydd a gwneud cysylltiadau gwerthfawr newydd i'w helpu i ffynnu yn y tirlun newidiol sydd ohoni ym maes addysg uwch y DU.

  • Arloesi - dewch i ddarganfod sut mae prifysgolion yn y DU a thramor yn creu effaith drwy ddatblygu dulliau arloesol
  • Dysgu - dewch i ymgysylltu ag arbenigwyr ac arweinwyr agweddau i siapio syniadau newydd, ac i ddysgu o brofiadau ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol, ac oddi wrth gydweithwyr o bob rhan o'r wlad 
  • Rhwydweithio - dewch i ymuno â'r gymuned ym maes sicrhau ansawdd addysg uwch y D U i rannu syniadau ac i ddarganfod sut mae'r dulliau newydd o sicrhau ansawdd mewn prifysgolion a cholegau yn siapio eu gwaith 

Rhaglen y digwyddiad a siaradwyr y digwyddiad

Bydd y gynhadledd ddau ddiwrnod yn cychwyn gyda chinio canol dydd am 12.00 ar 24 Ebrill. Mae cinio gyda'r nos y gynhadledd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gyda derbyniad diodydd, ac araith ar ôl cinio gan Martin McQuillan, Golygydd yn Research Professional. Bydd y gynhadledd yn gorffen am 17.00 ar 25 Ebrill.

I weld rhaglen ddiweddaraf y gynhadledd, gan gynnwys manylion diweddaraf y siaradwyr a'r sesiynau grŵp, ewch i'n gwefan gofrestru os gwelwch yn dda.

Sut i gofrestru

Mae gan bob sefydliad sy'n tanysgrifio i QAA ddau le am ddim i staff, ac un lle am ddim i gynrychiolydd ei fyfyrwyr. Gall cynrychiolwyr o gyrff neu sefydliadau nad ydynt yn danysgrifwyr fynd i'r gynhadledd drwy dalu ffi. I gael rhagor o wybodaeth, ac i sicrhau eich lle, ewch i'n gwefan gofrestru.

Noddi ​

Mae Cynhadledd Flynyddol QAA yn rhoi cyfle delfrydol i chi hyrwyddo eich brand a dod i gysylltiad ag amrywiaeth eang o arweinwyr a phobl sy'n gwneud penderfyniadau yn y sector addysg uwch. Mae ein Pecynnau i Noddwyr yn cynnig manteision sylweddol i'ch sefydliad. Dewiswyd y lle arddangos yn ein cynhadledd eleni yn arbennig i sicrhau cyfleoedd rhagorol i bobl rwydweithio a hyrwyddo eu sefydliadau ac hefyd ymgysylltu â'r cynrychiolwyr mewn awyrgylch cyfeillgar a chynhyrchiol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein llyfryn i noddwyr.