Mae QAA wedi'i hymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth gorau posib, ac i weithio mewn ffordd agored ac atebol. Un o'r ffyrdd yr ydym yn parhau i wella ein gwasanaeth yw drwy wrando ar farn ein tanysgrifwyr, ein rhanddeiliaid a defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys ymateb i gwynion mewn ffordd bositif a chywiro camgymeriadau.


Gadewch i ni wybod os ydych yn anfodlon gyda'r gwasanaeth yr ydych wedi'i dderbyn gennym.


Ein gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion


I ddechrau, dylech siarad â'r unigolyn rydych wedi bod yn gweithio ag o/â hi yn QAA, fel bod cyfle ganddo/ganddi i'ch helpu a datrys y mater.


Os nad ydych yn fodlon â'r ymateb a roddwyd, dylech ysgrifennu at Dîm Ymholiadau QAA gan ofyn i'ch cwyn a'r ymateb iddi gael eu hadolygu. Yna bydd eich cwyn yn cael ei chyfeirio at y Pennaeth Llywodraethu, a bydd yntau/hithau yn anfon cydnabyddiaeth ysgrifenedig atoch.


Bydd y Pennaeth Llywodraethu'n ystyried a yw eich cwyn yn codi materion sy'n ymwneud ag ansawdd y gwasanaeth, a'r rhan amlaf bydd yn ymateb yn uniongyrchol. Gallai ef/hi benderfynu bod eich cwyn yn gofyn ystyriaeth fwy manwl, a bydd yn cyfeirio'r gŵyn i dderbyn ymchwiliad pellach cyn ymateb. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn sicrhau nad oes gan y swyddog ymchwilio unrhyw fuddiannau sy'n gwrthdaro.


Bydd cwynion a ystyrir yn ‘ddifrifol’ yn cael eu cyfeirio at Brif Weithredwr QAA. Gallai esiamplau o hyn gynnwys y rheiny sy'n ymwneud â honiadau o ymddygiad amhriodol, twyll neu anonestrwydd. Efallai na fydd cwynion o'r natur yma'n atebol i amserlennu'r canllawiau sydd wedi'u hamlinellu isod.


Safonau ein gwasanaeth


Ein nod yw ymchwilio cwynion yn gyflym ac yn drwyadl.

  • Erbyn diwedd yr wythnos gyntaf – byddwn yn cydnabod mewn ysgrifen ein bod wedi derbyn eich cwyn.
  • Erbyn diwedd wythnos tri – byddwn naill ai'n ymateb i'ch cwyn neu'n rhoi gwybod i chi ei bod yn symud ymlaen at ymchwiliad pellach.
  • Erbyn diwedd wythnos wyth – byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad yr ymchwiliad pellach.
  • Mewn rhai achosion, fe fydd hi'n bosibl i ni gwblhau ein gwaith mewn llai o amser; mewn achosion eithriadol gallai ymchwiliad gymryd mwy o amser.

Apeliadau gan ddarparwyr yn erbyn penderfyniadau


Mae gennym drefnau clir wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymateb i gwynion gan ddarparwyr addysg uwch ac i ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau penodol.


Rydym yn gwahaniaethu rhwng cwynion ac apeliadau. Yn ein barn ni, pan fydd rhywun yn cwyno maent yn mynegi anfodlonrwydd gyda'r gwasanaethau a ddarparwn neu bethau a wnawn.


Mae apeliadau'n heriau i benderfyniadau penodol, dan amgylchiadau penodol, a chânt eu trin drwy ein Trefn Apelio Gyfunol.Dylid cyflwyno apeliadau gan ddefnyddio Ffurflen Gyflwyno Apêl QAA.Nodwch: mae'r drefn apelio ar gyfer y Diploma Mynediad i AU yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd.


Ymweliad Adolygu Ansawdd


Mae trefn apelio ar wahân ar gyfer apeliadau sy'n ymwneud â'r Ymweliad Adolygu Ansawdd.Dylid cyflwyno apeliadau o'r fath gan ddefnyddio'r Ffurflen Gyflwyno Apêl ar gyfer yr Ymweliad Adolygu Ansawdd:Rhagor o wybodaeth


I gael rhagor o arweiniad ar unrhyw agwedd o'n trefn gwyno, cysylltwch os gwelwch yn dda â'n Tîm Ymholiadau, a byddent hwy'n hapus i'ch helpu.