We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Adolygiad Gwella Ansawdd

Adolygiad Gwella Ansawdd (Adolygiad GA) yw'r dull adolygu a fydd yn cael ei ddefnyddio gyda darparwyr addysg uwch yng Nghymru o 2017 ymlaen. Mae'n ddull nodedig o adolygu sefydliadau, a ddatblygwyd i ymdrin â chyd-destun arbennig y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae'n tynnu ar y profiad o wneud adolygiadau allanol yng Nghymru ac ar brofiad ASA o ddulliau a ddefnyddir mewn rhannau eraill o'r DU a thu hwnt.

Mae Adolygiad GA yn galluogi cyrff llywodraethu'r darparwyr i ddarparu sicrwydd am yr ansawdd a'r safonau, yn rhan o'r Fframwaith Gwella Ansawdd ar gyfer Cymru, a ddatblygwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Amcanion Adolygiad GA yw sicrhau ansawdd a chefnogi gwelliant mewn ansawdd, gan hysbysu myfyrwyr a'r cyhoedd ehangach a yw'r darparwr yn bodloni gofynion y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru (FfAAC).

Er mwyn derbyn cymeradwyaeth i'w Cynlluniau Mynediad a Ffioedd gan CCAUC, rhaid i ddarparwyr gael eu hadolygu'n gyfnodol gan gorff sy'n gofrestredig gyda'r Gofrestr Ewropeaidd ar gyfer Sicrhau A​nsawdd (EQAR). Mae Adolygiad GA yn asesu darparwyr yn erbyn y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) a'r gofynion sylfaenol y cytunwyd arnynt.

Ei nodau a'i amcanion

Mae gan Adolygiad GA ystod o amcanion.

  • Mae'n rhoi cyfres o ddatganiadau sicrwydd, canmoliaethau ac argymhellion i gyrff llywodraethu.
  • Mae'n rhoi adolygiad sydd wedi'i strwythuro o amgylch blaenoriaethau strategol y darparwr a natur ei gorff myfyrwyr, gan roi ffocws cryfach ar y bartneriaeth rhwng y darparwr a'i fyfyrwyr.
  • Mae'n effeithlon, yn gost-effeithiol ac yn hyblyg, gan sicrhau'r manteision mwyaf o'r ymgysylltiad yn ystod y broses adolygu, a lleihau'r baich ar y darparwyr.
  • Mae'n hyrwyddo hunanwerthusiad sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth gan ddarparwyr, ac yn darparu cyfleoedd i drafod gyda thîm o gymheiriaid.
  • Mae'n galluogi gweithrediad y gwaith o ddatblygu a gwella drwy'r sector cyfan, gan ddefnyddio gwybodaeth am gryfderau a heriau a bennwyd drwy'r gwaith adolygu.

Y datblygiadau allweddol ar gyfer Adolygiad GA

Mae Adolygiad GA yn dod â newid diwylliannol sylweddol i'r dull o adolygu darparwyr addysg uwch yng Nghymru. I grynhoi, dyma'r pedwar prif faes lle cafwyd newidiadau:

  • mae'r dull adolygu wedi'i seilio ar anghenion y sector addysg uwch yng Nghymru
  • mae'n ceisio cadarnhau yn hytrach nag ail brofi gofynion sylfaenol
  • mae'n rhoi mwy o bwyslais ar welliant ac effaith y mentrau sydd ar waith i fyfyrwyr
  • mae ganddo elfennau sydd wedi'u negodi'n well i gwrdd ag anghenion penodol y darparwyr unigol.

Y Llawlyfr gyda chanllawiau

Y Llawlyfr ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd

Y ddarpariaeth iaith Gymraeg

Wrth gynllunio, gweithredu a darparu adroddiad am adolygiadau yng Nghymru, mae ASA wedi'i hymrwymo i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac i roi ystyriaeth i ofynion a disgwyliadau'r Safonau Iaith Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Atodiad 3 y Llawlyfr a Chynllun Iaith Gymraeg ASA.

Cyhoeddi gwybodaeth am adolygiadau

Dim ond tanysgrifwyr ASA sydd wedi derbyn y feirniadaeth 'yn bodloni'r gofynion' ymhob un o'r ddau faes beirniadaeth sy'n gymwys i arddangos y Marc Ansawdd ar dudalen hafan eu gwefan, ac ar ddogfennau eraill, fel datganiad cyhoeddus am ganlyniad eu hadolygiad. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y Marc Ansawdd yma.

Y pwyntiau cyfeirio allweddol

Y pwyntiau cyfeirio allweddol a ddefnyddir yn y dull adolygu yma yw'r Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) (PDF, 622KB) a Chod Ansawdd Addysg Uwch y DU. Mae'r Pwyllgor Sefydlog Asesu Ansawdd i'r DU (PDF, 332KB) [UK Standing Committee for Quality Assessment] (UKSCQA) yn darparu goruchwyliaeth o'r gofynion rheoleiddiol sylfaenol drwy'r DU gyfan.