We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Adolygiad Addysg Uwch: Cymru

​Nod cyffredinol Adolygiad Addysg Uwch yw rhoi gwybod i fyfyrwyr ac aelodau eraill o'r cyhoedd a yw darparwr yn cyflawni disgwyliadau'r sector addysg uwch mewn perthynas â:

  • gosod a/neu gynnal safonau academaidd
  • darparu cyfleoedd dysgu
  • darparu gwybodaeth
  • gwella ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr.
Mae Adolygiad Addysg Uwch: Cymru yn disodli Adolygiad Sefydliadol (Cymru) o 2014-15 ymlaen.

 

Sut mae'r dull yn gweithio

Datblygwyd Adolygiad Addysg Uwch: Cymru i helpu i gefnogi'r cyd-destun polisi addysg uwch yng Nghymru. Cyflawnir hwn gan staff a myfyrwyr o ddarparwyr eraill (a elwir yn adolygwyr sy'n gymheiriaid) a daw i ben gyda chyhoeddi adroddiad sy'n cynnwys beirniadaethau a chanfyddiadau eraill o'r adolygiad.

Mae myfyrwyr yn ganolog i Adolygiad Addysg Uwch: Cymru. Mae un aelod o'r tîm adolygu'n fyfyriwr, ac mae hefyd gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn adolygiadau o'u darparwyr eu hunain drwy gyfrannu cyflwyniad y myfyrwyr, cwrdd â'r tîm adolygu, a gweithio gyda'u darparwyr mewn ymateb i ganlyniadau'r adolygiad.

Mae rhagor o fanylion yn Adolygiad Addysg Uwch: Cymru - Llawlyfr i ddarparwyr (drafft diwygiedig ar gyfer ymgynghori).

Ymgysylltiad y myfyrwyr

Cyn yr ymweliad, bydd gofyn i gorff cynrychiolwyr y myfyrwyr, ynghyd â'r darparwr, ddarparu adroddiad byr ar feysydd sy'n derbyn sylw yn yr adolygiad. Mae rhagor o arweiniad a gwybodaeth am yr adroddiad hwn yn y Llawlyfr.

Bydd Ymgysylltiad canol proses sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr (MSE) yn digwydd tair blynedd ar ôl yr adolygiad. Ei bwrpas yw rhoi adborth ar gynnydd ers yr adolygiad diwethaf gan ASA, gyda ffocws arbennig ar brofiad y myfyrwyr.

Canllawiau Goroesi i Brif Gynrychiolwyr Myfyrwyr​​

Y ddarpariaeth iaith Gymraeg

Wrth gynllunio, gweithredu a darparu adroddiad am adolygiadau yng Nghymru, mae ASA wedi ei hymrwymo i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac i roi ystyriaeth i ofynion a disgwyliadau'r Safonau Iaith Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Atodiad 9 y Llawlyfr a Chynllun Iaith Gymraeg ASA

Cyhoeddi gwybodaeth am adolygiadau

Gall tanysgrifwyr cymwys yr ASA arddangos y Marc Ansawdd. Gall darparwyr sy’n gymwys ond sydd ddim yn danysgrifwyr yr ASA arddangos y Graffigyn Adolygu ASA. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar ein tudalen ‘Sut rydym yn adolygu addysg uwch' (yn Saesneg) o fewn yr adran hon.

Gwelwch y rhaglen bresennol o adolygu (ar gael yn Saesneg yn unig).

Pwyntiau cyfeirio allweddol

Y pwynt cyfeirio allweddol a ddefnyddir yn y dull adolygu yma yw Cod Ansawdd  (ar gael yn Saesneg yn unig) Addysg Uwch y DU, sydd i'w gael yn ein hadran ar sicrhau safonau ac ansawdd (ar gael yn Saesneg yn unig).