We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Pryderon am ddarparwyr

Rydym yn gweithio gyda darparwyr addysg uwch y DU i sicrhau eu bod yn cyflawni disgwyliadau'r DU mewn perthynas â safonau academaidd, ansawdd y cyfleoedd dysgu a'r ddarpariaeth wybodaeth gyhoeddus.

Pwrpas yr argymhellion yn ein hadroddiadau adolygu yw helpu darparwyr i ymdrin â materion a allai fod yn broblematig cyn iddynt fynd yn ddifrifol. Ond weithiau bydd gan fyfyrwyr, staff neu bartïon eraill bryderon am ddarparwr y maent yn teimlo bod angen eu hymchwilio. Lle mae pryderon o'r fath yn arwydd o broblemau systemig neu weithdrefnol difrifol, bydd ASA yn eu hymchwilio'n fanwl drwy ein Gweithdrefn ar gyfer Pryderon

Gwybodaeth am gyflwyno pryder i ni

Yn y lle cyntaf, os gwelwch yn dda defnyddiwch ein Pryderon rhyngweithiol Dewin i benderfynu a allwn ymchwilio eich pryder. Mae rhagor o fanylion ar yr hyn y gallwn ac na ellir neu i ymchwilio yn cael ei ddangos isod. Gallwch ddefnyddio'r canllawiau isod i'ch helpu i lenwi'r ffurflen Pryderon.

Pwy y gallwn eu hymchwilio

Gallwn ymchwilio pryderon am:

 • ddarparwyr amgen yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

 • darparwyr addysg uwch yr Alban (drwy gynllun ar wahân (PDF 1KB) - ar gael yn y Saesneg yn unig)

 • cyrsiau a ddarperir gan drydydd parti yn y DU neu dramor ar ran darparwyr sy'n tanysgrifio i ni

 • darparwyr sy'n gwneud cais am bwerau dyfarnu graddau a/neu deitl prifysgol

 • sefydliadau sydd wedi gwneud cais i ni am oruchwyliaeth addysgol

 • cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch.

Yr hyn y gallwn ei ymchwilio

Gallwn ymchwilio pryderon am safonau academaidd ac ansawdd, ac am y wybodaeth gyhoeddus y mae darparwyr yn ei chyhoeddi am eu cyrsiau, pan fyddwn o'r farn bod pryderon o'r fath yn arwydd o broblemau systemig neu weithdrefnol difrifol. Mae'r Cod Ansawdd (ar gael yn y Saesneg yn unig) yn nodi'r Disgwyliadau ffurfiol y mae gofyn i ddarparwyr eu cyflawni.

Dyma esiamplau o'r hyn y gallwn ei ymchwilio:

 • gwybodaeth gamarweiniol am achrediad cwrs gan gorff proffesiynol
 • dim digon o arweiniad i arholwyr ar farcio sgriptiau arholiad
 • dim digon o gefnogaeth ar y dysgu mewn lleoliad gwaith
 • heb ddilyn rheoliadau am asesu
 • darparwr heb sicrhau bod gwybodaeth ar gael am amcanion a chanlyniadau dysgu cwrs
 • asesiad heb lwyddo i fod yn gadarn, dilys a dibynadwy.

Yr hyn na allwn ei archwilio

Dyma esiamplau o'r pethau na allwn eu harchwilio:

 • materion o feirniadaeth academaidd, megis canlyniadau arholiad
 • ceisiadau i sefydliadau neu arholwyr allanol ail farcio gwaith
 • cwynion yn erbyn staff unigol
 • materion yn ymwneud â gwrthod fisa, ffioedd dysgu a/neu ad-daliadau
 • problemau y mae'r sefydliad wedi'u datrys yn barod
 • camgymeriadau unwaith yn unig neu enghreifftiau o arfer drwg.

Sut rydym yn ymchwilio pryderon sydd wedi'u canfod drwy ein gweithgareddau ein hunain 

Yn ogystal ag ymchwilio pryderon am safonau academaidd ac ansawdd y tynnwyd ein sylw atynt gan unigolion a sefydliadau o'r tu allan i ASA, rydym hefyd yn ymchwilio pryderon a ganfuwyd drwy ein gweithgareddau ein hunain. Gallai'r pryderon yma ymwneud ag un sefydliad, grŵp o sefydliadau, neu'r sector addysg uwch cyfan.

Mae'r trefnau a ddefnyddiwn i ymchwilio pryderon a ganfuwyd drwy ein gweithgareddau ein hunain yr un fath â'r rheiny a ddefnyddiwn i ymchwilio pryderon a leisiwyd gan unigolion a sefydliadau o'r tu allan i ASA. Mae ein hymchwiliadau i gyd yn arwain at ddatganiadau wedi'u cyhoeddi.