We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Cwynion

Concerns

Rydym yn ymchwilio pryderon am ddarparwyr
addysg uwch.

Mae gennym hefyd weithdrefn glir wedi'i chyhoeddi ar gyfer ymdrin â chwynion am ASA, a gweithdrefn ar wahân ar gyfer ymdrin ag apeliadau yn erbyn ein canfyddiadau.

Sut i leisio pryder

Gall myfyrwyr a staff addysg uwch yn ogystal â'r cyhoedd fynegi pryder ynglŷn ag addysg uwch. Mae'r sawl y dylech chi gysylltu â nhw'n dibynnu ar ba ddarparydd addysg uwch y mae gennych bryderon yn ei gylch. Cewch naill ai ddefnyddio Cynllun Pryderon ASA neu Gynllun Ansawdd Anfoddhaol CCAULl.
 

Y Weithdrefn Gwynion

Mae hon yn berthnasol i addysg uwch yng Nghymru ac yn yr Alban a gaiff ei hariannu'n gyhoeddus, ac i ddarparwyr amgen ledled y DU. Ceir gwybodaeth bellach am y Weithdrefn ar y dudalen ganlynol
 
Y Cynllun Ansawdd Anfoddhaol
Mae hwn yn berthnasol i addysg uwch yn Lloegr a gaiff ei hariannu gan CCAULl yn ogystal ag addysg uwch yng Ngogledd Iwerddon. Gweler gwefan CCAULl a'r Gofrestr o Ddarparwyr am fwy o wybodaeth.

Cliciwch ar y Lansio'r Dewin Pryderon botwm isod i lansio ein canllaw rhyngweithiol i Weithdrefn Pryderon ASA, i gael gwybod a oes gennych bryder dilys ac a ddylech fod yn cysylltu â ni. Nodwch, os gwelwch yn dda, gall cymryd ychydig o funudau i’r dewin lwytho. ​

 

Ein gweithdrefnau ar gyfer pryderon, cwynion ac apeliadau

Ein cenhadaeth yw diogelu safonau a gwella ansawdd addysg uwch y DU. Un agwedd i hyn yw archwilio sefyllfaoedd lle tybir bod darparwr addysg uwch heb gyflawni'r Disgwyliadau y cytunwyd arnynt sydd wedi'u nodi yn y Cod Ansawdd (ar gael yn y Saesneg yn unig).

Rydym yn defnyddio'r term pryderon i olygu pryderon am safonau, ansawdd a'r wybodaeth y mae darparwyr yn ei rhoi mewn perthynas â'u darpariaeth addysg uwch. Rydym yn defnyddio'r term cwynion i olygu cwynion am ASA yn benodol. Rydym yn defnyddio'r term apeliadau i olygu gwrthwynebiadau ffurfiol i ganlyniadau ein hadolygiadau.

Lleisio pryderon am ddarparwyr addysg uwch

Mae gennym Weithdrefn ar gyfer Pryderon i ymchwilio pryderon am safonau, ansawdd a gwybodaeth gyhoeddus yn ymwneud â darparwyr addysg uwch y DU. Mae'r darparwyr yn cynnwys nid yn unig brifysgolion a chyrff dyfarnu graddau eraill, ond hefyd unrhyw sefydliad sydd â chytundeb ffurfiol gyda chorff dyfarnu graddau i ddarparu addysg uwch ar ei ran.

Bydd y pryderon y gall ASA eu hymchwilio'n ymwneud ag o leiaf un o'r dilynol:

  • y safonau academaidd sydd gan ddarparwr addysg uwch
  • ansawdd y cyfleoedd dysgu sydd ar gael gan ddarparwr addysg uwch
  • y wybodaeth gyhoeddus y mae darparwyr yn ei rhoi am eu rhaglenni addysg uwch.

Cyn cysylltu â ni, darllenwch ein canllaw i wirio a yw eich pryder yn rhywbeth y gallwn ei ymchwilio, ac i ganfod sut i'w gyflwyno i ni.

Nid ydym yn ymchwilio cwynion unigol. Os yw eich pryder o natur bersonol neu natur benodol iawn efallai y bydd angen i chi gysylltu â Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol (yn agor mewn ffenestr newydd).

Lleisio pryderon am ddarparwyr addysg uwch yn yr Alban

Mae ASA yr Alban wedi datblygu Protocol ar gyfer rheoli risg posib i ansawdd a safonau academaidd (PDF, 110KB yn agor mewn ffenestr newydd). Y bwriad yw cael rôl gyffelyb i'r trefniadau Pryderon ynglŷn â safonau ac ansawdd mewn addysg uwch sy'n gweithredu yn Lloegr a Chymru.

Nid yw'n fecanwaith ar gyfer mynd i'r afael â chwynion unigol. Dylid parhau i ymdrin â'r rhain drwy fecanweithiau mewnol y sefydliad, ac, yn y pen draw, drwy Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban (yn agor mewn ffenestr newydd).

Cyfeirio Pryderon i adolygiadau

Gall yr ASA gyfeirio pryderon a nodir drwy eu Cynllun Pryderon i dimoedd adolygu eu hystyried. I ganfod mwy, gweler y ddogfen ganllawiau Cyfeirio Pryderon i adolygiadau (ar gael yn y Saesneg yn unig).

Cwyno am ASA

Mae gennym Drefn Gwyno i unrhyw un sydd eisiau cwyno am ASA.

Apelio yn erbyn canfyddiadau archwiliadau neu adolygiadau ASA

Mae gennym Drefn Apelio i ddarparwyr addysg uwch sydd eisiau apelio yn erbyn canlyniad yr adolygiad. Nodwch os gwelwch yn dda bod hon ar wahân i'r Drefn Gwyno (cwynion am ASA) ac i'r Weithdrefn ar gyfer Pryderon (cwynion am ddarparwyr).