We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education

Ymgynghoriad ar Adolygiad Gwella Ansawdd Addysg Uwch

Dyddiad cychwyn
27/06/2017
Dyddiad cau
25/07/2017

Y Llawlyfr ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd Addysg Uwch

Y ddogfen ymgynghori (DOC, 44KB)

Ynghylch yr ymgynghoriad yma

Mae'r ymgynghoriad yma'n gwahodd sylwadau am y llawlyfr drafft ar gyfer y dull newydd gan ASA i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru, Adolygiad Gwella Ansawdd Addysg Uwch.

Pam ydyn ni'n ymgynghori?

Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ei ddisgwyliadau o ran adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol yn ei gyhoeddiad Adolygiad Sicrwydd Ansawdd Allanol (PDF, 300KB). Roedd yn nodi'r fanyleb ar gyfer adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol y mae'n rhaid i ddarparwyr a reoleiddir gan CCAUC eu comisiynu o dan y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru (FfAAC).

Mae Adolygiad Gwella Ansawdd Addysg Uwch (Adolygiad GAAU) yn bodloni'r fanyleb hon a bydd ar gael i golegau a reoleiddir yng Nghymru o 2017-18 ymlaen. Bydd y dull yn galluogi darparwyr i gael sicrwydd allanol am ansawdd a safonau eu darpariaeth, ac felly mae'n chwarae rôl yn y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru (FfAAC). Yn ogystal, er mwyn derbyn cymeradwyaeth i'w Cynlluniau Mynediad a Ffioedd gan CCAUC, gofynnir i ddarparwyr sicrhau adolygiad yn gyfnodol gan gorff sy'n gofrestredig gyda'r Gofrestr Ewropeaidd ar gyfer Sicrhau Ansawdd (EQAR).

Mae Adolygiad GAAU yn asesu darparwyr addysg uwch yn erbyn y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (2015) (ESG). Mae hyn yn galluogi i ddarparwyr gael adolygiad gan ASA, sef corff sydd ar y gofrestr EQAR, sy'n deall cyd-destun addysg uwch yng Nghymru ac sy'n cynnal gallu priodol yn y Gymraeg ac ymrwymiad priodol i'r iaith Gymraeg.

Ym mis Mai 2017, cyhoeddodd Prifysgolion Cymru ei bod wedi comisiynu ASA i gymryd rôl y corff sicrhau ansawdd allanol annibynnol ar ran yr holl brifysgolion yng Nghymru. Bydd cyfle i golegau a reoleiddir yng Nghymru allu defnyddio'r dull hwn hefyd; credwn fod hyblygrwydd y dull adolygu i deilwra'r adolygiad neu addasu ei gyd-destun yn golygu ei fod yn gallu ateb anghenion y colegau.

Bydd CCAUC yn rhoi'r FfAAC ar waith gyda blwyddyn ddatblygiadol yn 2017-18. O ganlyniad, gallai manylion y dull adolygu newid ar gefndir y diwygiadau i ofynion y FfAAC am adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol ar ôl y flwyddyn ddatblygiadol, ac yng nghyd-destun gwerthusiad o'r adolygiadau yn 2017-18.

Yn unol â dull seiliedig ar risg, bydd CCAUC yn penderfynu a ddylai unrhyw newidiadau arwyddocaol i'r darparwr alw am adolygiad llawn neu rannol yn gynharach. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan CCAUC.

Pwy ddylai ymateb?

Er y bydd y dull adolygu'n benodol berthnasol i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru a reoleiddir gan CCAUC, rydym yn croesawu cyfraniadau gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn unrhyw un o'r meysydd, neu bob un o'r meysydd, sydd dan sylw.

Yn arbennig, rydym yn croesawu ymatebion gan staff sydd â chyfrifoldebau am sicrhau ansawdd; myfyrwyr; cynrychiolwyr myfyrwyr a staff o gyrff cynrychioli myfyrwyr; y sector a'i chyrff cynrychiadol; cynrychiolwyr o wledydd eraill y DU; cyrff proffesiynol, statudol neu reoleiddio; a grwpiau cyflogwyr.

Mae'r cwestiynau ymgynghorol wedi eu rhestru mewn dogfen a thempled ymatebion sydd ar wahân i'r llawlyfr drafft ei hun.